Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-501

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-08-1662

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1662".

Type: Denombrement van het leen van jonkvrouw Leonore Duchastel te Zonnebeke aan de baljuw van de heerlijkheid Klerkshove te Langemark

Beschrijving: Denombrement van het leen dat jonkvrouw Leonore Duchastel filia jonker Hectoor Jan, vrouwe van Trioles en Wankaard, houdt van Antheunis Castillion, heer van de heerlijkheid van Klerkshove te Langemark. Het leen is gelegen in de parochie Zonnebeke [+ situering, + plichten]. De jonkvrouw verkreeg dit leen bij de dood van haar broer. Het denombrement wordt overhandigd aan Jaecques Plaeteuoet, baljuw van de genoemde heerlijkheid.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dijt es trappoort groote Ende denombrement van Mijn Leen dat Jck Joncvrauwe Leonore Ca[...?]te Duchastel filia Jonker Hectoor Jan Vrauwe van Trioles waenckaerde etcetera houdende ben te Leene ende in maenschepe van S[ieu]r Antheunis Castillion ende dat van Sijnen Leen houe ende heerlichede van Clercx houe in Langhemaerck groot wesende dyt mijn voorseyde Leen een gemet iiij.XX x Roen lants ghenaempt [...?] ligghende inde proechie van zonnebeke verre noortwest vander kercke opde straete loopende van Ipre naer Rousselaere tusschen de moriaens galghe ende de steenbrughe streckende met den noordthende vp de voorseyde straete staende dijt voornomde leen ten dienste van trauwe ende ende waerhede Ten reliefue vander bester vrome ende camerlinck ghelt telcker veranderijnghe ende alst verandert by coope zoo gheuet den Xen pennijnck van dat ghelt ghelyck relief ende camerlijnck ghelt, welck leen voorseyt my toecommende ende verstoruen es bijder doodt ende ouerlijden van wijlent Jonker pieter franchiers duchastel S[aligher] Memorie mijner broeder in sijn leuen heere van trioles ende waenckaert voorseyt In desen voorme ende manieren zoo gheue Ick Joncvrauwe voorseyt de grootte van mijn leen ouere Inde handen van S[ieu]r Jaecq[ues] Plaeteuoet als bailliu vande zelue heerlickheit en Leen houe in rechten Rappoorten van ghelicke [...?] leert Toorconde mijns hanteecken desen xxx.en van oust in het Jaer dust ses hondert tweentsestigh

Leonore Ca[...?]te du chastel et trioles 1662

test

Duchatel nu Wauter Cornelis by coope

N┬░ 17