Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-496

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-09-1662

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den ix.en Augustij 1659" (09/08/1659); "in daten vanden ij.en October xvj.C zeuenentwyntich" (02/10/1627); "telcken viij.en septembre" (08/09); "den xxix.en Octobre 1634" (29/10/1634)"tsydert den viij.en septembre xvj.C tzestich" (08/09/1660); "1662".

Type: Verkoop van een jaarlijkse rente ten laste van de abdij van Zonnebeke door Pieter de Schildere en Christyncken de Schildere aan Marie Ghellynck

Beschrijving: Voor Chaerles Leupe, notaris te Ieper, verschenen Pieter de Schildere, filius Jacques, gevolmachtigde voor Jan Baelde, filius Jacques, en jonkvrouw Christyncken de Schildere, filia Jacques. Deze personen verkochten een erfelijke rente van 12 ponden 10 schellingen groten Vlaams per jaar, bezet op grond en een hofstede te Zonnebeke en ten laste van de abdij daar, aan jonkvrouw Marie Ghellynck; de verkoopsom werd volledig betaald.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde voor my Chaerles Leupe openbaer Notaris T'Jpre residerende tot exercitie van Notarie gheadmitteert by hooghe ende moghende heeren vanden Raede in vlaenderen In persoone Pieter de Schildere filius Jacques als machtich by procuratie ouer Jan Baelde filius Jacques onghetrauwet ende door competenten ouderdom syn selfs ghepasseert de selue procuratie voor d'heer Jan Roelandt openbaer notaris residerende binnen deser stede van Jpre den ix.en Augustij 1659 ten passeren van desen ghesien ende ghelesen ende mits deselue is generael beloft den comparant te leueren eene speciale binnen de veerthien daghen van desen, Jtem Joncvrauwe Christyncken deschildere filia Jacques weduwe vande voornomde Jacques Baelde ende moeder vande voornomde constituant kennende wel ende deuchdelick vercocht ghecedeert ende vertransporteert thebben soo sy doen by desen ten proffytte van Joncvrauwe marie ghellynck weduwe van S[ieu]r Christiaen du Bois ter acceptatie van Ph[i]l[ipp]es vanden Abeele haren cousyn ende agent eene erfuelicke rente van twaelf ponden thien schellynghe grooten vlaems by Jaere den penninc xvj.e vallende ende verschynende telcken viij.en septembre ten laste vande Eerw. heere Prelaet van zonnebeke beset op een behuusde hofstede groot onder gars meersch zaylant ende busch vierendertich ghemeten al gheleghen inde prochie van zonnebeke onder den gheestelicken heere van aldaer van te vooren suuer ende onbelast volghende de letteren van constitutie in daten vanden ij.en October xvj.C zeuenentwyntich onderteeckent opden ploy N. dommecent, den voornomden Baelde competerende by coope ende transporte van Bertram Baelde ende Bertram Odent conforme de letteren van transporte ghepasseert voor m[eeste]r Fran[ciscu]s Ramault openbaer notaris gheresideert hebbende binnen Jpre den xxix.en Octobre 1634 gheafficxeert ande voornomde letteren van constitutie ten passeren van desen gheleuert in handen vanden voorseyden vanden Abeele dat omme te [...?] twee schellynghen ende van principaelen coope de somme van twee hondert zes ponden een schellynck grooten vlaems ouer tvolle capitael ende alle verloopen der selue rente tsydert den viij.en septembre xvj.C tzestich welcke somme sy comparanten vande voornomde vanden Abeele bekennen ontfaen thebben al in patagons tot acht schellynghe grooten volghens het placcaet ende accoort vande vercoopynghe passerende mits desen absolut acquit ende scheedende van alle trecht dat sy ande voornomde rente ende verloopen ghehadt hebben ende maerckerende voorseyde Joncvrauwe hoirs ende naercommers moghende ende machtich omme diet Innen ende ontfanghen quitantie te gheuen die te vercoopen vervremden ofte anderssins danof te disponeren naer hemlieden goetduncken met belofte van garrante als naer rechte onder t verbant van hemlieden persoons ende goet present ende toecommenden ende tot noch voorder asseurancie van alle tgonne voorschreuen is ten desen mede comparerende S[ieu]r pieter de Mey den welcken hem heeft ghestelt ende gheconstitueert borghe ende principael met renunchiatie van tbenefitie van diuisie ende excussie dat de voorschreuen procuratie speciale ofte adueu van desen transport byden voornomden Baelde sal gheaduoyeert worden Aldus ghepasseert binnen Jpre desen tweeden septembre xvj.C tweentzestich ter presentie van Jacobus de Raet ende Laurens Wydoot ghetuyghen hiertoe begroet die de minutte deser tmynen comptoire rustende neffens de respectiue comparanten ende my notario hebben onderteeckent Toorconde

C. Leupen 1662 not[arius] pub[licus]