Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-495

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-12-1656

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de enige voorkomende datum wordt gebruikt als datering.

Type: Betreffende het proces tussen de abdij van Zonnebeke en Ghelein vanden Broucke

Beschrijving: Juridische stap in het proces tussen de abdij van Zonnebeke, eiser door pandijng, en Ghelein vanden Broucke, verweerder, inzake heerlijke renten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Voor Bailliu ende schepenen vanden Eerweerden heere Abt ende temporeelen heere van Sonnebeke

Ghesien byden Eerweerden heere Prelaet ende Temporelen heere van sonnebeke heeschere bij pandijnghe gheschrifte Jnghedient bij S[ieu]r ghelein vanden broucke dheeschere voldoende ande versoucke by selue gheschrifte ghedreghen seght voor myne voorschreuen heeren de heerlicke Renten In questien te pretendeirt opdertich ghemeten lants naer aduenante van een francaert iiij £ den ghemete ende vier corten[?] de half penninck Rente vyt den ghemete synde de betalynghe gheschiet vande voorschreuen heerelicke Rente bij Jan knockaert bedraghende deselue in diuersche stonden tsaemen ghenomen twee hondert acht enveertich francaerden waer van de laeste gheschiet is den XX.en [decem]bre 1656 dewelcke dheeschere verclaerst alhier op de gheheeste achterstellen te moeten valideren waermede dheeschere concludert tendeert ten fijne den verweerdere gheordonneert wert te contesteren ten principaele als dheeschere sustineer[t] hiermede thebben voldaen ende versoucken by sverweerders voorschreuen ghediende ghedreghen heesschen[?] costen in cas van debat