Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-502

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-02-1662

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "ten Iaere xvjC neghenenvyftich ende tsestich" (1659 en 1660); "1662".

Type: Overeenkomst tussen de abdij van Zonnebeke en de pointers van Langemark betreffende de pointing van de Hazewedetiende

Beschrijving: Overeenkomst tussen de abdij van Zonnebeke en de pointers van Langemark, betreffende de pointing van de Hazewedetiende, gelegen te Zonnebeke en Langemark en toebehorende aan de abdij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo der proces gheresen was tusschen den Eerweerden heere prelaet ende heere van Sonnebeke heeschere by req[uest]e ende hofmannen ende poincters van langhemarcq verweerers voor bailliu ende schepenen der zaele ende Casselrije van Ipre nopende t'poincten van zeeker thiende ghenaempt d'hase weede thiende haer bestreckende in sonnebeke ende langhemarck, die Iaerlyckx gheschaert ende verheurt wert in vyf distincte parceelen soo ist dat beede de voorschreuen partijen omme ter selue proces af te legghen vereenst ende veraccoordeert sijn by forme van transactie inder voormen ende maenieren naervolghende Te weten dat de voorschreuven hofmannen ende poincters van t'voornomde langhemarcq alleenlycken sullen vermoghen te poincten ende setten de drije deelen van vyfue van de voorseyde vyf parceelen ofte schaeren van voorschreuen haese weede thiende ende vrye ende liber te laeten van alle poinctynghen ende settynghen midtsgaders alle andere oncosten d'ander twee deelen van vyfue voorts soo frans. vermeersch ghesommeert was omme t'hebben betalynghe vande poinctijnghen ende settynghen op deselue thiende ghedaen ten Iaere xvj.C neghenenvyftich ende tsestich ter causen van welcken t'voorschreuen proces verweckt was, soo hebben beede partijen verclaert soo sy verclaeren by desen dat de selue poinctynghen vande twee voorschreuen saisoenen sal moeten verhaelt worden tot laste van pachter ten dien tyde heure hebbende ghelandt dander deelen van vyfue waerIn de selue pachters alhier present sijnde hebben gheconsenteert soo sij consenteren by desen Ende eyndelynghe alsoo den voornomden eerweerden heere prelaet ende heere van Sonnebeke Is hebbende by accoorde het vrydom vande spleeten vande selue thiende gheleghen binnen de prochie van Sonnebeke t'selue accoordt angegaen by poincters ende setters van t'selue sonnebeke ter Interuentie van myn heeren bailliu ende Schepenen der Zaele ende Casselrye van Ipre, soo ist dat beede partijen angaende t'selue poinct veraccoordeert en vereent sijn als volght, te weten dat den pachter vande Eerweerden heere prelaet ende heere van Sonnebeke vry ende liber sal wesen van alle poinctynghen ende settynghen weder hy valt In langhemarck ofte sonnebeke, nemaer sal t'selue last van poinctynghen ende settynghen moeten betaelt ende gedreghen worden by de pachters ende ghebruuckers

test

van d'ander deelen vande voorschreuen thiende alwanneer sy commen te vallen op de spleten resorterende onder de prochie van Sonnebeke alwaer sy in recompense van dies niet en sullen worden ghepoinct noch belast vuyt crachte vanden voorschreuen accoorde Toorconde desen 9.en februarij xvj.C tweentsestich

S[ieur?] Jacobus Piers dispensier vande Abdij van Sonnebeke

Pauwels Pieren 1662

Adrijaen Vulsteke

Jan gheeraert

Jaques volboudt

bij laste rogier Pauwels

tmarcq Pauwels de smijttere

frans de bailleul 1662[?]

tmarcq Pieter Caenen

test

Accoert Jeghens poijnters ende setters van langhemaerck raeckende onse hasewee thiende 1662