Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-474

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-06-1659

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den xiij.en meije 1659" (13/05/1659); "den iiijen meije 1658" (04/05/1658); "den xxviij.en meije 1659" (28/05/1659); "ten Jaere 1658"; "1659".

Type: Advies in het tiendengeschil tussen de pastoor van Geluveld en de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De ondergeschrevene heeft de nodige stukken in het geschil tussen Philips van Eeghene, pastoor van Geluveld, en de abdij van Zonnebeke, betreffende een tiende te Geluveld, bekeken, en geeft zijn advies in de zaak.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ghesien bij de onderschreuen gheconsulteerde de sommatie ghedaen ten laste vande eerw[eerde] heere Prelat, Prior ende Conuent vande Abdije van Sonnebeke den xiij.en meije 1659; van weghen heer Ph[i]l[ip]s van Eeghene pastor der prochie van Gheluvelt, mitsgaders d'Insinuatie anden seluen heere Prelat van weghen den voornomden Pastor ghedaen den iiijen meije 1658, ende [...?]heleet opde vraeghe daer vutteghedaen van weghen den seluen heere Prelat, bij missiue gheschreuen anden procur[...?] derouck bij pieter mahieu den xxviij.en meije 1659.

T'advijs Js dat de voornomde sommatie niet en can gheblammeert worden al Jst dan den voornomden heere Prelat ten Jaere 1658 geene thiende vruchten en heeft vpghedaen, mits dat den pastor niet Jeghenstaende dien, moet hebben sijne competentie, mits dat de Jnse[...?] soo wel moeten ghed[...?]t worden vande gheestelicke Oeffenijnghen t'sij datter thiende vruchten gheheuen worden ofte niet, ende dat het recht vande thienden eijghentlick zijn ghedestineert omme de pastors te betaelen, ende dat de alimentatie

test

altijt moet volghen, eo quod venter non patitur moram, actum tot ghend den x.en Junij xvj.C neghenenvijftich

Fauierel[?] M. Van huele 1659

L. derouck

test

Aduijs op zeecker exe.[?] gedaen tot laeste vande Abdije van Sonnebeke raekende de competentie vande pastor van ghele- velt