Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-519

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-01-1665

Type: Advies van J. Letten in het proces van de abdij van Zonnebeke tegen Ghislain vanden Broucke

Beschrijving: J. Letten werd geconsulteerd door de baljuw en schepenen van Zonnebeke in verband met het proces tussen de abt van Zonnebeke, eiser, en Ghislain vanden Broucke, verweerder. Op basis van de stukken adviseert hij dat de eiser de kinderen van de verweerder moet dagvaarden, aangezien de verweerder zegt dat de gronden die door de abt gepand werden om daarop achterstallige renten te verhalen, aan de kinderen van de verweerder toebehoren.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ghesien by den Onderschreuen gheconsulteerden de sticken vanden processe hanghende gheconcludeert in taduys voor Bailliu ende Schepenen van Sonnebeke tusschen den Eerweerde heere Prelaet ende heer[e] van sonnebeke heeschere by pandinghe [...?] eender syde Jeghens S[ieu]r ghislain vanden broucke verweerdere ter anderen ende op alles ghelet.

t'aduys es (ter correctie) ande heere heeschere tordoneren te doen daghuaerden ten beschudde vande ghepande landen sverweerders kinderen ghep reelt[?] in tweeden huuwelick ande welcke den verweerdere seght de voorseyde landen te lote gheuallen te wesen, Staserende[?] de costen Actum tJpre den xviij January 1665

16[...?]5 xxiiij [...?]

J. Letten 1665