Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-498

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-09-1662

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den xixen septembre 1662" (19/09/1662); "1662"; "Ins 19en 7bre 1662" (19/09/1662); "vrijdaghe eerstcommende wesende den xxijen 7bre 1662" (22/09/1662).

Type: Toestemming van de rechtbank te Ieper aan de rechtbank te Zonnebeke om Ghelein vanden Broucke en medestanders te dagvaarden voor de rechtbank van Zonnebeke, i.v.m. een panding

Beschrijving: [De schepenen en baljuw van Ieper] laten toe dat Ghelein vanden Broucke en zijn medestanders voor de bank van Zonnebeke gedaagd worden. Hierdoor gaan zij in op het verzoek van de abt van Zonnebeke diesaangaande, die met de genoemde Ghelein in een proces verwikkeld is betreffende een hofstede [te Geluveld]. [De bode van Ieper] bezorgde een kopie van het document aan Ghelein vanden Broucke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[linkerbovenmarge:] fiat placet in forma. Actum in Camere den xix.en septembre 1662 T[oorconden?] N. griettens 1662 sol[vit] xvi s [...?]

Schepenen van mijn Eerwaarde Heere prelaet ende Temporeel heere van Sonnebeke, Saluyt doen te weten dat uutte dien voor ons is hanghende seker proces onghedecideert tusschen den voorschreuen Eerweerde heere prelaet heeschere, bij pandynghe op seker hofstede ende landen Competeerende S[ieu]r Ghelein vanden broucke met consorte verweereres daerinne soo verrre gheproce- deert is dat de saecke staet omme bijde verweerers te dienen van duplicque, Ende soo den voorschreuen Eerweerden heere van sonnebeke ons te [in de marge: feyt Ins 19.en [septem]bre 1662 ten huyse van S[ieu]r geleyn vanden broucke ende hem gelaten copie van desen torcoy[torconden?] par J. dobbelaere] kennen heeft ghegheuen dat den voorschreuen vanden broucke is woonende buijten de limiten onser Jurisdictie, ende bij dies dat hij tot het dienen van duplicque metgaders ten versoucke vanden bailliu causa officij heeschere ten fijne den voornomden vanden broucke comme verclaren soe ende op wat maniere hij aende voorschreuen hofstede ghecommen is, hem niet en conde daghen, sonder daertoe thebben onse lettre Requisitoire, die sij daertoe waren versouckende, soo ist dat wij tselue versouck Redelick beuynden, Bidden ende versoucken aen alle Justicieren ende officieren die hierop gheemploreert werden In faueure van Iusticie te consenteren, daghynghe ofte Insinuacie ten laste vanden voorschreuen vanden broucke hem daertoe dach beteeckende voor ons te Compareeren vrijdaghe eerstcommende wesende den xxij.en [septem]bre 1662 ten huyse van Oulter de boutte bereet wesende ons In dierghelicke saecken van Rechte Reciproquelick [in de marge: ofte ander] t'acquitteeren dies versocht synde In kennesse der waerheyt hebben wij dese ghedaen teeckenen bij onsen Greffer desen 18.en [septem]bre 1662 Toorconde J. Cardinael

test

18 [septem]ber 1662

Geteekend J. Cardinael. Bij faveure van justitie mogen Ghelein van denbroucke en consoorten gedagvaard worden voor J. Cardinael te Sonnebeke