Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-491

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-02-1662

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te Lichtemesse 1661" (02/02/1661); "vrydaghe erst commende wesende den xvij.en februari 1662" (17/02/1662); "xjen februarj 1662" (11/02/1662); "1662";

Type: Toelating van de rechtbank te Ieper om personen te Geluveld, die de abdij van Zonnebeke renten schuldig zijn, te dagen voor de bank van Zonnebeke

Beschrijving: [De baljuw en schepenen van Ieper] staan toe dat Ghelein vanden Broucke en medestanders voor de vierschaar van Zonnebeke gedaagd worden. De abt van Zonnebeke had panding gedaan van een hofstede en grond te Geluveld, toebehorend aan de genoemde personen, om daarop 29 jaar achterstallige renten te verhalen. Aangezien de genoemde personen buiten de jurisdictie van de abt en zijn baljuw en schepenen wonen, verzocht de abt de Ieperse rechtbank om de toelating om hen voor de rechtbank van Zonnebeke te dagen; de Ieperse rechtbank acht het verzoek redelijk, en dagvaardt de genoemde personen om te verschijnen in Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

{{/BRU-AGSB-Z-491/[[File:/BRU-AGSB-Z-491/0491}}a.jpg]]

[opgespeld briefje:]

J. Cardinael vraagt aan Vooght, Schepenen ende Raedt van Iper de toelating om voor het gerecht van Zonnebeke te laten verschijnen, den 16 February 1662, Ghelein van den Brouke Maill[aer]t Troost, Jan Deleu, Anth[onis] Deldeule en den disch van Ghelevelt, alle wonende buiten de jurisdiktie van het tribu- naal van Zonnebeke Toegestaan 11.e February 1662 Zegel van Jper

test

Jnsinuatien van Geleijn vanden broucke raeckende sijne hofstede op ghelevelt

test
c.jpg

fiat placet in forma Actum in camere xj.en februarj 1662 [...?] N. grietten 1662

faict Jns[inuati]e bij mij onderschreuen messagier der stede van ipre opden xj.en februari 1662 aen S[ieu]r gheleijn vanden broucke ende hem ghelaeten copie van desen Teec[...?]

F.[?] Bammelis

Alle de gonne die dese presente Lettren sullen sien ofte hooren lesen Bailliu ende schepenen van Mijn Eerw[eerde] heere den Abt ende Temporeel heere van sonnebeke Saluyt doen te weten dat uutte dien den voorschreuen Eerw[eerden] heere van sonnebeke heeft ghedaen vanden seker hofstede ende landen ligghende Jnde prochie van gheluvelt onder de heerelicheit van sonnebeke Competeerende S[ieu]r Ghelein vanden broucke Maill[aer]t Troost Jan deleu Anths del deule ende den disch vande voornomde prochie van gheluvelt tot verhael van neghentwyn- tich Jaeren[?] verachtertheyt van dertich francaert hauer ende 27 s vj d [...?] penninc Rente bij jaere tlaetste ghevallen te Lichtemesse 1661 afslach alle betooch van betalynghe Ende soo den voorseyden Eerw[eerden] heere Abt ende temporeele heere vande selue prochie van sonnebeke ons te kennen heeft ghegheuen dat alle de voorschreuer persoonen sijn woonende buijten de limiten onser Jurisdictie ende bij dies dat hij tot het commen syen[?] wysen de selue pandynghe van weerden ofte daer jeghens te segghen duncket hun goet hun voort de[...?] ije b[...?]o[...?]me en conde daghen sonder daertoe thebben onse lettren Req[uisitoi]re die hij daertoe was versouckende soo ist dat wij tselue versouck redelick beuynden, Bidden ende versoucken in aen[?] alle Justicieren ende officieren die hierop gheemploreert weerden dat hem belieue In faueure vande Iusticie te consenteeren dat de voorseyde daghynghe ten effecte voorseyt sal moghen ghedaen wesen door onsen amman ofte Iemant

test
d.jpg

el daertoe ghequalifiert hun daertoe dach beteeckende voor ons te Compareeren [...?] [...?] vrydaghe erst commende wesende den xvij.en feb[ruari] 1662 ten huyse van Carel de meersseman wert Inden [...?]rt tot sonnebeke voorseyt bereet wesende ons In dierghel[ijcke] ofte ander saecken van Rechte Reciprocquelick tacquitteren dies versocht synde In kennesse der waerheyt hebben wy dese ghedaen teeckenen bij onsen greffier den x.en february 1662 Toorconde

J. Cardinal