Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-492

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-03-1662

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te Lichtemesse 1661" (02/02/1661); "vrydaghe eerstcommende wesende den xvij.en maerte 1662 ten elf vren voor de noene" (17/03/1662); "den xj.en maerte 1662" (11/03/1662); "den xjen maerte 1662" (11/03/1662).

Type: Toelating van de rechtbank te Ieper om personen te Geluveld, die de abdij van Zonnebeke renten schuldig zijn, te dagen voor de bank van Zonnebeke

Beschrijving: [De baljuw en schepenen van Ieper] staan toe dat Ghelein vanden Broucke en medestanders voor de vierschaar van Zonnebeke gedaagd worden. De abt van Zonnebeke had panding gedaan van een hofstede en grond te Geluveld, toebehorend aan de genoemde personen, om daarop 29 jaar achterstallige renten te verhalen. Aangezien de genoemde personen buiten de jurisdictie van de abt en zijn baljuw en schepenen wonen, verzocht de abt de Ieperse rechtbank om de toelating om hen voor de rechtbank van Zonnebeke te dagen; de Ieperse rechtbank acht het verzoek redelijk, en dagvaardt de genoemde personen om te verschijnen in Zonnebeke.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

alle De gonne die dese Presente Lettren sullen sien ofte hooren lesen Bailliu ende Schepenen van Myn Eerw. heere Den Abt ende Temporeel heere van sonnebeke Saluyt doen te weten dat uutte dien den voorschreven Eerw[eerden] heere van sonnebeke heeft ghedaen panden seker hofstede ende landen ligghende inde prochie van gheluvelt onder dheerelickheid van Sonnebeke Competeerende S[ieu]r Ghelein vanden broucke met consorten tot verhael van neghenentwyntich Jaeren verachterhe[ijt] van dertich francaert hauer ende 27 s vj d [...?] pennynck Rente bij Jaere t'laetste ghevallen te Lichtemesse 1661 afslach all betooch van betalynghe ende soo den voorschreuen Eerw[eerden] heere Abt ende Temporeel heere vande selue prochie van sonnebeke ons te kennen heeft ghegheuen dat den voorschreuven vanden broucke Js woonende buyten de limijten onser Jurisdictie ende bij dies dat hij tot het commen syen wijsen de selue pandijnghe van weerden ofte daerJeghens te segghen duncket hem goet hem niet en conden daghen niet [...?] sonder daertoe thebben onse Lettren Requisitoire die hij daertoe was versouckende soo ist dat wij tselue versouck Redelick beuynden Bidden ende versoucken an alle Justicieren ende officieren die hierop gheIn- ploreert weerden dat hem belieue In faueure van Justicie te consenteren dat de voorseyde daghynghe ten effecte voorseyt sal moghen ghedaen wesen door onsen Amman ofte Iemant of daertoe behoorelick ghequalifiert hem daertoe dach beteeckenen voor ons te compareeren vrydaghe eerstcommende

test

wesende den xvij.en maerte 1662 ten elf vren voor de noene ten huyse van Woutter de boutte weert Jnden hulst tot Sonnebeke voorseyt bereet wesende ons In dierghelick ofte ander saecken van Rechte Reciprocquel, tacquitteren dies versocht synde In kennesse der waer- heijt hebben wij desen ghedaen teeckenen bij onsen Greffier desen x.en maerte 1662 T[...?] ende was onderteeckent J. Cardinael

fiat placit in forma actum in camere den xj.en maerte 1662 Too[...?] onderteekent N. griettens

Faict Ins[...?] den xj.en maerte 1662 Too[...?] Par Mersman