Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-493

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-03-1662

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Actum ... den xj.en martij 1662" (11/03/1662); "1662"; "te Lichtemesse 1661" (02/02/1661); "vrijdaghe eerstcommende wesende den xvijen maerte 1662 ten elf vren voor de noene" (17/03/1662).

Type: Toelating van de rechtbank te Ieper om personen te Geluveld, die de abdij van Zonnebeke renten schuldig zijn, te dagen voor de bank van Zonnebeke

Beschrijving: [De baljuw en schepenen van Ieper] staan toe dat Ghelein vanden Broucke en medestanders voor de vierschaar van Zonnebeke gedaagd worden. De abt van Zonnebeke had panding gedaan van een hofstede en grond te Geluveld, toebehorend aan de genoemde personen, om daarop 29 jaar achterstallige renten te verhalen. Aangezien de genoemde personen buiten de jurisdictie van de abt en zijn baljuw en schepenen wonen, verzocht de abt de Ieperse rechtbank om de toelating om hen voor de rechtbank van Zonnebeke te dagen; de Ieperse rechtbank acht het verzoek redelijk, en dagvaardt de genoemde personen om te verschijnen in Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

fiat placet in forma Actum in Camer[...?] den xj.en martij 1662 [...?] N. Griettens 1662 sol[vit] xvj s[...?]

Alle De Gonne Die dese presente Lettren sullen sien ofte hooren lesen Bailliu ende schepenen van myn Eerw[eerden] heere Den Abt ende Temporeel heere van sonnebeke Saluyt doen te weten dat uutte dien den voorschreuen Eerw[eerden] heere van sonnebeke heeft ghedaen panden seker hofstede ende landen ligghende Inde prochie van ghelu- velt onder de heerelicheit van sonnebeke Competeerende s[ieu]r Ghelein vanden broucke met consorten, tot verhael van neghenentwyntich Jaren verachtertheyt van dertich francaert hauer ende 27 s vj d parisis pennijnck Rente bij Jaere tlaetste ghevallen te Lichtemesse 1661 afslach alle betooch van betaelynghe Ende soo den voorschreuen Eerw[eerden] heere Abt ende Temporeel heere vande selue prochie van sonnebeke ons te kennen heeft ghegheuen dat [...?] [...?] den voorschreuen vanden broucke Is woonende buyten de limyten onser Iurisdictie ende bydies dat hij tot het commen syen wijsen de selue pandynghe van weerden ofte daerJeghens te segghen duncket hem goet hem niet en conde daghen (met DInthimacie) sonder daertoe thebben onse Lettren Requisitoire die hij daertoe was versouckende, soo ist dat wij tselue versouck Redelick beuynden Bidden ende versoucken an alle Iusticieren ende officieren die hierop gheemploreert weerden dat hem belieue In faueure van Iusticie te consenteeren dat de voorseyde daghynghe ten effecte voorseyt sal moghen ghedaen wesen door onser Amman ofte Iemant el daertoe behoorelick ghequalifiert

Gedeelte van

test

hem daertoe dach beteeckende voor ons te Compareeren vrijdaghe eerstcommende wesende den xvij.en maerte 1662 ten elf vren voor de noene ten huyse van woulter de boutte weert Inde hulst tot sonnebeke voorseyt bereet wesende ons In diergelick ofte ander saecken van Rechte Recipro- quelick t'acquitteeren dies versocht sijnde In kennesse der waearheyt hebben wij desen ghedaen teeckenen by onsen Greffier desen x.en maerte 1662 Toorconde J. Cardinael