Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-500

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-10-1662

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "tsydert den viij.en 7bre 1660" (08/09/1660); "opden ij.en septembre 1662" (02/09/1662); "1662".

Type: Kennisgeving van de koop/verkoop van een losrente te Zonnebeke ten laste van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: C. Leupe, notaris te Ieper, verklaart dat hij de abt van Zonnebeke in kennis gesteld heeft van het feit dat jonkvrouw Marie Ghellynck, weduwe van Seigneur Christiaen du Bois, door koop en transport een rente verkregen heeft van Pieter de Schildere, als gevolmachtigde van Jan Baelde filius Jacques en jonkvrouw Christyncken Baelde. De erfelijke losrente is gevestigd op een hofstede en land te Zonnebeke, en is ten laste van de abdij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen openbaer notaris t Ipre residerende verclaerst op tversouck van Joncvrauwe marie ghellynck weduwe van S[ieu]r Christiaen du Bois hem ghetransporteert thebben ten persoone vanden Eerw[eerden] heere Abt van zonnebeke wesende binnen dese stede ende an ghedaen d Ins[...?]e van dat de voornomde Joncvrauwe weduwe hadde vercreghen bij coope ende transporte van P[iete]r de schildere als machtich by procuratie ouer jan Baelde filius Jacques ende van Joncvrauwe Christyncken Baelde seker efuelicke losrente van twaelf ponden thien schellynghen groote by Jare croyserende den penninc xvj.e mette verloopen van diere tsydert den viij.en [septem]bre 1660 sprekende tot laste vanden voorseiden heere prelaet beset op eene hofstede met xxxiiij ghemeten lants gheleghen in zonnebeke voornomt welcke coop ende transport gheschiet is aen [...?] voor de somme van tweehondert zes ponden een schellynck grooten vlaems ouer t volle capitael ende alle verloopen dier seluer rente alles volghens den transport voor my notaris ende ghetuyghen ghepasseert opden ij.en septembre 1662 hebbende ande voorseide heere Prelaet ouer gheleuert ghelick relaes alsbouen actum t Jpre desen xx.en octobre 1662

C. Leupe 1662 Not[aris]