Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-490

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-01-1662

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "te Lichtemesse 1661" (02/02/1661); "wonsdaghe eerstcommende wesende den xxv.en January 1662 ten elf uuren voor de noene" (25/01/1662); "den xxj.en January 1662" (21/01/1662); "1662".

Type: Toelating van de rechtbank te Ieper om personen te Geluveld, die de abdij van Zonnebeke renten schuldig zijn, te dagen voor de bank van Zonnebeke

Beschrijving: [De baljuw en schepenen van Ieper] staan toe dat Ghilein vanden Broucke, Maillaert Troost, Jan de Leu, Anthonis del Deule en de dis van Geluveld voor de vierschaar van Zonnebeke gedaagd worden. De abt van Zonnebeke had panding gedaan van een hofstede en grond te Geluveld, toebehorend aan de genoemde personen, om daarop 29 jaar achterstallige renten te verhalen. Aangezien de genoemde personen buiten de jurisdictie van de abt en zijn baljuw en schepenen wonen, verzocht de abt de Ieperse rechtbank om de toelating om hen voor de rechtbank van Zonnebeke te dagen; de Ieperse rechtbank acht het verzoek redelijk, en dagvaardt de genoemde personen om te verschijnen in Zonnebeke.

Opmerking: Dit document bevat twee teksten: de eerste tekst wordt hier behandeld, de aantekening van de bode van Ieper wordt behandeld in BRU-AGSB-Z-490*.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

fiat placet in forma Actum in camere den xxj.en January 1662 [...?] N. grietten 1662 sol[vit] xvj s [...?]

Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien ofte hooren lesen Bailliu ende schepenen van Myn Eerweerde heere den Abt ende Temporeel heere van zonnebeke, saluyt doen te weten dat uutte dien den voorschreuen Eerw[eerden] heere van sonnebeke heeft ghedaen panden seker hofstede ende landen ligghende Jnde prochie van gheluvelt onder de heerelickheit van sonnebeke Competeerende S[ieu]r Ghilein vanden broucke Maill[aer]t Troost jan de Leu Anth[oni]s del deule ende den disch vande voornomde Prochie van gheluvelt tot verhael van neghenentwijntich Jaren verachtertheyt van dertich francae[...?]rt hauer ende 27 s vj d [...?] pennynck Rente bij Jare tlaetste ghevallen te lichtemesse 1661 afslach alle betooch van betaelynghe, ende soo den voorseyden Eerw[eerden] heere Abt ende Temporeelen heere vande selue Prochie van sonnebeke ons te kennen heeft ghegheuen dat alle de voorschreuen persoonen sijn woonende buyten de limyten onser Jurisdictie ende bydies dat hij tot het commen syen wysen de selue landen In s'heeren landen ofte daer Jeghens te segghen duncket hun goet, hun niet en conde daghen sonder daertoe t'hebben onse lettren requisitoire die sij daertoe was versoukende soo ist dat wij tselue versouck Redelick beuynden, Bidden ende versoucken an alle Justicieren ende officieren die hierop gheImploreert weerden dat [...?] belieue in faueure van Justicie te consenteeren dat de voorseyde daghynghe ofte Insinuacie ten effecte voorseyt sal moghen ghedaen wesen door onsen Amman ofte Iemant el daertoe ghequalifiert [...?]

Gedeelte van

test

daertoe dach beteeckende voor ons te Compareeren wonsdaghe eerstcommende wesende den xxv.en January 1662 ten elf uuren voor de noene ten huyse van woutter de boutte woonende Inden hulst tot sonnebeke voorseyt bereet wesende dierghelick ofte ander zaecken van Rechte ons Recipoquelick tacquitteeren dies versocht synde In kennesse der waerheyt hebben wij dese ghedaen teeckenen bij onsen Greffier desen 19.en January 1662 Toorconde

J. Cardinal

test

19 Januarij 1662 [...?] J. Cardinael

Er wordt door het tribunael van Iper toegestaen dat Ghelein vanden Broucke, Maill[aert]s Troost Jan Deleu Anth[on]e Deldeule en de disch van Ghelevelt ghedagvaard wor den te komen naar Zonnebeke den 20 January 1662.