Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-489*

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-04-1661

Type: Denombrement door de abt van Zonnebeke aan de hoogbaljuw van Waasten betreffende het leen van Zonnegem

Beschrijving: Denombrement van een leen dat door Melchior Dauid, abt en heer van Zonnebeke, Bourgogne, Salinas, Mispelare, Zonnegem etcetera gehouden wordt van jonker Maximiliaen de la Haije, hoogbaljuw van de stad en burcht van Waasten. Het leen in kwestie, de vrije heerlijkheid van Zonnegem, is circa 6 bunders groot en ligt in de parochie van Waasten [+ situering van de grond].

Opmerking: De tekst van dit denombrement wordt woordelijk overgenomen in BRU-AGSB-Z-489; zie ook daar voor de persoonsnamen, plaatsnamen en functies.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Dit is t'Rappport Denombrement ende grootte van een leene dat Ick Damp Melchior Dauid, Abt, ende heere van sonnebeke, Bourgoigne, Salinas Mespelaere, Sonneghem etc[etera] doe, ende ouergheue aen Jonker Maximiliaen de la Haije Hooch-bailliu der stede, Burch ende Casteele van Waesten, t'voorseyde Leen groot ses bunderen lants ofte daerontrent alle in een stuck onse Abdije toebehoorende ligghende inde Prochie van waesten, (opde oostsijde vande Waesten-Calchie Loopende naer Ipre, abouterende van westen aende voorseyde Calchie van noorden aen ons selfs lant, van oosten t landt Gheeraert de Roulers ende van suuden t'landt Noel Vilain, t'welck voorseyde leen ghehouden is van mijn heere den Prince van Oraignen van Sijnen Burch, ende Casteele van Waesten, wesende mijn voorseyt leen, eene Vrije heerelicheyt ghenaempt Sonneghem, vermoghende eenen Bailliu, Amman, ende volle banck van seuen schepenen omme elck Recht ende Wedt te doene gheschieden ende daerenbouen, de selue heerelichede vermach hooghe middele, ende needere Justitie, tol, vondt bastaerdt ende bagane[lagane?] goedt, ende dierghelijcke staende mijnen voornomde Leene ende heerelickheyt van Sonneghem, ter trauwe, dienste ende waerheden aende voornomde Prince van Oraignen, ende schuldich ter doodt van elcken Abt thien ponden parisis t'eenen Reliefue Camerlijck ghelt etcetera // sonder meer, ende indien dat ter voorseide heerelickheit van Sonneghem meer ofte min beuonden waere dan voorseyt es dat stelle ick ter discretie vanden seluen Houe In teecken der waerheijt hebbe dit onderteeckendt ende gheseghelt met mijnen ghewoonelicken seghel desen xj.e April xvj.C een en t'sestich ende[...?] ond[erteecken]t Melchior Dauid Abt, ende heere temporeel van Sonnebeke