Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-489

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-04-1661

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Desen xj.e April xvj.C een en t'sestich" (11/04/1661).

Type: Recepisse door de Luitenant-baljuw van Waasten van het denombrement van de abt van Zonnebeke voor het leen Zonnegem

Beschrijving: Recipisse vanwege de Luitenant-Baljuw van het hof, de burcht en de stad Waasten, van het denombrement van een leen dat door Melchior Dauid, abt en heer van Zonnebeke, Bourgogne, Salinas, Mispelare, Zonnegem etcetera gehouden wordt van jonker Maximiliaen de la Haije, hoogbaljuw van de stad en burcht van Waasten. Het leen in kwestie, de vrije heerlijkheid van Zonnegem, is circa 6 bunders groot en ligt in de parochie van Waasten [+ situering van de grond].

Opmerking: In de recepisse van de Luitenant-Baljuw van Waasten wordt het denombrement van de abt van Zonnebeke woordelijk weergegeven (zieook BRU-AGSB-Z-489*).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ick m[eeste]re Hieronijmus Lombart Lieutenant-Bailliu ende wettelicken Maenheere vanden Houe, Burch, ende Casteele der stede ende Casselrije van Waesten kenne bij dese mijne letteren van Recipisse ontfaen t hebben, t'Rapport ende denombrement van eenen Leene vanden inhouden naeruolghende: Dit is t'Rappport Denombrement ende grootte van een leene dat Ick Damp Melchior Dauid, Abt, ende heere van sonnebeke, Bourgoigne, Salinas Mespelaere, Sonneghem etc[etera] doe, ende ouergheue aen Jonker Maximiliaen de la Haije Hooch-bailliu der stede, Burch ende Casteele van Waesten, t'voorseyde Leen groot ses bunderen lants ofte daerontrent alle in een stuck onse Abdije toebehoorende ligghende inde Prochie van waesten, (opde oostsijde vande Waesten-Calchie Loopende naer Ipre, abouterende van westen aende voorseyde Calchie van noorden aen ons selfs lant, van oosten t landt Gheeraert de Roulers ende van suuden t'landt Noel Vilain, t'welck voorseyde leen ghehouden is van mijn heere den Prince van Oraignen van Sijnen Burch, ende Casteele van Waesten, wesende mijn voorseyt leen, eene Vrije heerelicheyt ghenaempt Sonneghem, vermoghende eenen Bailliu, Amman, ende volle banck van

seuen schepenen omme elck Recht ende Wedt te doene gheschieden ende daerenbouen, de selue heerelichede vermach hooghe middele, ende needere Justitie, tol, vondt bastaerdt ende bagane[lagane?] goedt, ende dierghelijcke staende mijnen voornomde Leene ende heerelickheyt van Sonneghem, ter trauwe, dienste ende waerheden aende voornomde Prince van Oraignen, ende schuldich ter doodt van elcken Abt thien ponden parisis t'eenen Reliefue Camerlijck ghelt etcetera // sonder meer, ende indien dat ter voorseide heerelickheit van Sonneghem meer ofte min beuonden waere dan voorseyt es dat stelle ick ter discretie vanden seluen Houe In teecken der waerheijt hebbe dit onderteeckendt ende gheseghelt met mijnen ghewoonelicken seghel desen xj.e April xvj.C een en t'sestich ende[...?] ond[erteecken]t Melchior Dauid Abt, ende heere temporeel van Sonnebeke, ende ghecacheteert met eenen seghel daerop ghedruckt in rooden huwels Ende Ick Lieutenant-Bailliu voorseyt beuinden dit Rapport deuchtelick hebbe t'selue ontfanghen gheteeckent ende gheseghelt met mijnen seghel opde ghewoonelicke protestatien desen xij.en April 1661 // Toorconde

A. Lombart 1661

test

Reliuemente van onse Heer- lijkheyt van sonneghem liggende in Neder Waesten