Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-488*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-03-1662

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "opden vj.en maerte 1661" (06/03/1661); "desen ix.en maerte 1661" (09/03/1661).

Type: Rechtspraak door de vierschaar van Zonnebeke over de koster van Zonnebeke, die zonder toestemming een kerkgebod had afgeroepen

Beschrijving: Voor de baljuw en schepenen van Zonnebeke verklaart Olliuier Boone, koster van Zonnebeke en in de gevangenis zittende omdat hij zonder toestemming in een kerkgebod de verkoop van de taillie van twee bossen van de kerk van Zonnebeke aangekondigd had, dat hij hiermee geen inbreuk had willen doen op de heerlijke jurisdictie; voorts belooft hij dit nooit meer te zullen doen, en zich wanneer daarom verzocht naar de gevangenis te begeven. De vierschaar veroordeelt hem tot alle reeds gemaakte kosten.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Compareerde In persoone voor Bailliu ende Schepenen der prochie ende heerelickhede van sonnebeke Meester Olliuier boone Coster deser prochie voorseyt ghedetineerden in vanghenesse Ter cause hij hem hadde vervoordert opden vj.en maerte 1661 onder de voorseyde heerelickheit te Roupen te kerckghebode te coopen de Taillie van twee busschen competeerende de kercke der voornomde Prochie sonder voorgaende consent ofte placet vande officier der voorseyde heerelickheit den welcken verkendt soo hij doet bij desen tselue ghedaen t'hebben sonder Intentie t'hebben ghehadt van te willen I[...?]xiteren opde voorseyde Jurisdictie nemaer allenelick uut eene Ignoratie ende onnooselheyt ende niet omme te [Iu/np/xiteren?] ofte eenigh Recht te pretenderen, belouende voorts tselue noijt meer naer daete deser te doene op sulcke boeten ende amenden in dusdanighe occurentien bij de placcaeten ende Rechten ghestatueert ende hem te begheuen in vanghenesse tallen tyden dier versocht wesende Aldus ghedaen ende ghepasseert voor ons frans. bollaert jan de Roo ende Carel de meersseman schepenen met expresse conditien van te betalen de costen ende wysen van Justicie tot nu toe gheschiet Actum In vierschare der voorseyde prochie ende heerelickhede desen ix.en maerte 1661 my Toorconde als Greffier neffens ons schepenen voorschreuen ende was onderteeckent A. de blieck Tmarcq van Jan de roo Carel de meersseman tmarcq van fran[ciscu]s bollaert ende P[iete]r mahieu

Naer Collacie ghedaen Jeghens zyn orriginele Js dese copie daermede beuonden Taccorderen desen viij.en maerte 1662. Toorconde my notaris onderschreuen J. Bastynck not[arius] pub[licus]

test

vo[...?] geuangenisse vande Coster ter oorsaecke den seluen ghepubliceert hadde op het kerckhof sonder placet 2 lynnen kerckbosch te coope anno 1661