Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-488****

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-03-1661

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "opden vj.en maerte 1661" (06/03/1661); "1661".

Type: Rechtspraak door de vierschaar van Zonnebeke over de koster van Zonnebeke, die zonder toestemming een kerkgebod had afgeroepen

Beschrijving: Voor de baljuw en schepenen van Zonnebeke verklaart Olliuier Boone, koster van Zonnebeke en in de gevangenis zittende omdat hij zonder toestemming in een kerkgebod de verkoop van de taillie van twee bossen van de kerk van Zonnebeke aangekondigd had, dat hij hiermee geen inbreuk had willen doen op de heerlijke jurisdictie; voorts belooft hij dit nooit meer te zullen doen, en zich wanneer daarom verzocht naar de gevangenis te begeven. De vierschaar veroordeelt hem tot alle reeds gemaakte kosten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde In persoone voor bailliu ende schepenen der prochie ende heerelickheyt van sonnebeke Meester olliuier boone coster deser prochie voorseyt ghedetineerden in vanghenisse ter cause hy hem hadde veruoordert opden vj.en maerte 1661 onder de voorseyde heerelickhede te roupen te kerckghebode Te coopen den Taillie van twee busschen competeerende de kercke der voornomde prochie sonder voorghaende consent ofte placet vande officier der voorseide heerelickheit den welcke verkendt soo hy doet by desen tselue ghedaen t'hebben sonder Jntentie t'hebben ghehadt van te willen Inpiteren op de voorseyde Jurisdictie nemaer alleenelick vuyt eene Jgnorantie ende onnooselheyt ende niet omme te Jnpieteren ofte eenighe recht te pretenderen beloouende voorts tselue noyt meer naer daete deser te doene op sulcke boeten ende amenden in dusdanighe occurrentien by de placcaeten ende rechten ghestatueert ende hem te begheuen in vanghenisse tallen tyden dus versocht wesende aldus ghedaen ende ghepasseert voor ons fran[ciscu]s bollaert Jan de roo ende carel de mersseman schepenen met expresse conditie van te betaelen de costen ende wysen van Justitie tot nu toe gheschiet Actum in vierschaere der voorseyde prochie ende heerelickhede desen ix.en maerte 1661 my Toorconde als greffier neffens ons schepenen voorschreuen desen heeft onderteeckent

A. de Blieck

P[iete]r mahieu 1661

Tmarcq van Jan deroo

Carel de Mersseman

Tmarcq van fran[ciscu]s bollaert

test

Requeste van coster wesende in sijn geuangenisse