Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-488**

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-03-1662

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "sondaeghe laetstleden wesende den vjen maerte 1661" (06/03/1661).

Type: Verzoek van de koster van Zonnebeke, gearresteerd wegens het omroepen van een kerkgebod zonder toestemming van de abt, aan de abt van Zonnebeke, opdat deze laatste de koster zou vrijlaten

Beschrijving: Verzoekschrift van de koster van Zonnebeke aan de abt van Zonnebeke. De koster werd gearresteerd door de baljuw van Zonnebeke, omdat hij de verkoop van de taillie van twee bossen in een kerkgebod omgeroepen had, zonder voorafgaande toestemming van de officier van de heerlijkheid. De koster zegt nu dat hij geen inbreuk wilde doen op de voorrechten van de abt, dat hij bereid is om alles te herroepen, en dat hij voortaan niets meer zal omroepen zonder de nodige toelating van de abt, en hij verzoek de abt om hem vrij te laten.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Copie

An mijn eerw[eerde] Heere Prelaet ende Temporeelen heere van Sonnebeke

Suplierende vertoont Oodtmoedelick Meester Olliuier boone Coster deser Prochie van sonnebeke voorseyt Te kennen gheuende soe hij gheaprehendeert Is van weghen den heere bailliu deser heerelickheit ter cause hij suppliant hem vervoordert heeft van sondaeghe laetstleden wesende den vjen maerte 1661 onder de voorseyde heerelickhede te kerckghebode te roupen te coope de taillie van twee busschen Competeerende de kercke vande voornomde prochie, sonder voorgaende consent ofte placet vande officier der voornomde heerelickheit welcke publicatie hij ghedaen heeft met Intentie van daermede niet te misdoene dat soude doen eenighe preJuditie van Mijn voornomde heere twelcke hij Supliant bereet Is t'selue te wederoupen ende belooft gheen alsulcke publicatien ende ander meer te doene ten waere met consent van mynen voornomden heere, ofte van sijn officieren [...?]ae hij hem Is keerende tot mijnen heere prelaet voorseyt

Oodtmoedelick biddende dat mijn Eerw[eerde] heere voorseyt soude belieuen den supliant te doen slaecken van ex[ecuti?]e bij prouisie ende met conditien van tgonne voorschreuen te wederoupen ende dat hij sal commen Jnde voorseyde ex[ecuti?]e tallen tyden dies versocht ende nodich synde twelcke doende sal[?] etcetera[?]

Naer collatie ghedaen Jeghens zyn orrigenel fidele Copie daermede beuonden taccordeeren desen viijen maerte 1662 Toorconde J. Bastynck Not[aris]

test

Requeste vande Coster wegens in syn geuangenisse