Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-488

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-03-1661

Opmerkingen analytische datum: Aangezien de tekst niet gedateerd is, wordt de enige aanwezige datum gebruikt voor de datering.

Type: Verzoek van de koster van Zonnebeke, gearresteerd wegens het omroepen van een kerkgebod zonder toestemming van de abt, aan de abt van Zonnebeke, opdat deze laatste de koster zou vrijlaten

Beschrijving: Verzoekschrift van de koster van Zonnebeke aan de abt van Zonnebeke. De koster werd gearresteerd door de baljuw van Zonnebeke, omdat hij de verkoop van de taillie van twee bossen in een kerkgebod omgeroepen had, zonder voorafgaande toestemming van de officier van de heerlijkheid. De koster zegt nu dat hij geen inbreuk wilde doen op de voorrechten van de abt, dat hij bereid is om alles te herroepen, en dat hij voortaan niets meer zal omroepen zonder de nodige toelating van de abt, en hij verzoek de abt om hem vrij te laten.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Aen mijn Eerweerde heere prelaet ende Temporelen heere van sonnebeke

Suplieerende vertoont Oodmoedelick meester olluier boone Coster deser prochie van sonnebeke voorseyt Te kennen gheuende hoe hij gheaprehendeert Js van weghen den heere Bailliu deser heerl[icheijt] [...?]ter Cause[?] hij supliant hem vervoordert heeft van sondaeghe laest leden wesende den vjen marte 1661 onder de voorseyde heerlichede te kerckghebode te roupen, te Coope de taillie van twee busschen Competerende de kercke vande voornomde prochie, sonder voorgaende Consent ofte placet vande officier der voornomde heerlichede, welcke publicatie hij ghedaen heeft met Jntentie van daermede niet te misdoen dat soude doen eenighe preJuditie van myn voornomde heere t'welcke hy Supliant bereet Js t'selue te wederoupen ende belooft gheen alsulcke publicatien ende andere meer te doene ten waere met Consent van mijn voornomde heere ofte van sijn officieren Ca[us?]e hy hem Js keerende tot mijn heere prelaet voorseyt

Oodmoedelick Biddende dat mijn Eerweerde heere voorseyt soude belieuen den Supliant te doen slaecken van ex[ecuti?]e by prouisie ende met conditie van tgone voorschreuen te weder- roupen ende dat hij sal Commen Jnde voorseyde ex.e tallen tyde dies versocht ende nodich sijnde, t'welcke doende sal l[...?]tch[?]