Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-487

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-12-1661

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "te halfmaerte 1662" (15/03/1662).

Type: Verpachting van grond te Zonnebeke door de dis van Zonnebeke aan Carel Gomare

Beschrijving: De dismeesters van Zonnebeke verpachten een stuk zaailand te Zonnebeke aan Carel Gomare filius Jans, voor een termijn van 6 jaren.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jan Saelen en Anthes de meij In qualiteijt als dischmeesters vande Prochie van sonnebe- ke kennen bij desen verhuert te hebben bij kerckghebode een partie saeijlandt groot ontrent een ghemet en half competerende den voornomden disch van sonnebeke gheleghen onder de heerlickhede van mijn eerw[eerde] heere den Abt heere van sonnebeke, dat an carel gomare filius Jans die van ghelicken kent ghehuert te hebben de voorseyde partie landt voor de somme van achthien ponden thien schele parisis bij Jaere den Coop bouen xx s parisis besp[...?] ken voor het schrijuen vande pacht brief ende xij s parisis voor den Amman voor het rouppen vande verpachtijnghe voor eenen termijn van ses Jaeren achter eenvolghende waer van het eerste Jaer Ingaen sal te halfmaerte 1662, ende alsoo voorts van Jaere te Jaere tot het expireren vanden voornomde ses Jaeren bouendien Is tpachters Laste straet ende beeck schauwijnghe contributiepointijnghe ende settijnghe Jmmers alle oncosten die der op het selue lant staen te gheschieden gheduerende dese voornomde ses Jaeren Actum desen x.en [decem]bre 1661 Toorconde

bij Laste Carel Gomare

test

Pachtbrief voor Carel Goemaere van een ghemet en half lant ten iaere 1673 caerel goemaere Meester[?] [...?]ter soenen ten iaere 1684 voor de somme van acht ponden parisis by iaere 1696 hoort dit lant ende pacht maryn goemaer voor de somme van vier ponden parisis by Jaere dus m[emori?]e