Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-486

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-09-1560

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "t Jaer ende ougst xvC tzestich"; "zeluen Jaere xvC tzestich " (1560).

Type: Verpachting van een tiende van de abdij van Zonnebeke te Noordschote aan Carles van Prouin

Beschrijving: Johannes Calen, abt en heer van Zonnebeke, verpacht een tiende te Noordschote in Poesele aan Carles van Prouin voor een termijn van 10 jaar, waarvan 3 jaren nog deel uitmaken van een oude pacht.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Jo[hannes Ca]len byder ghenadicheyt godts oedtmoedich Adt ende heere vander kercke [ende] heerlicheyt van zunnebeque midsgaders tghehele conuent ouer een zyde // Ende Carles van prou[in] midsgaders Joorin[...?]ien zynder ghezellende ouer anderen / Aldaer den voornomde Carles huerde jeghens ons de thiende ligghende Jnde prochie van noordschooten in poesele oost ouer twatere / Te weetene alle de schoofthiende hoppe ende vlas thiende die Jaerlicx aldaer vallende es alzoe verre als mynen heere gherecht es ende van ouden tyden gheweest heeft den termyn van thien Jaeren Lanck gheduerende danof drie Jaeren noch ouden pacht was / Omme de somme van hondert acht ponden parisis te betaelen teenen payement / Te weetene alle jaeren te coudypermaerst naer vrome? wanof deerste betaelende jaerschaere weezen zal van betalene ten ougste eerstcommende weezende t Jaer ende ougst xv.C tzestich ende alzoo voort van Jaere te Jaere totten expireeren vanden voornomden thien Jaeren vp tsteecken[?] tzinne vanden voornomden thiende / zonder eeneghe oppositie ofte contradictie IJeghens te doene Jndient myn heere belieft / Item es ooc bespreck ende voorwaerde dat den voornomden huerdere ghehouden werdt ons j mutten te onderhouden in huerlieder rechte possessie ende dan te weederstaene Jeghens de gonne die ons eenich onghebruuckzaemheyt zouden willen doen ten scade ofte griefue van onse voornomde kercke ende conuente midts [...?] de [...?] documentten dienende ter dese[...?] vande [...?] zoo verde den zeluen prouin pachte proces ter diere jnstancie moeste sustineeren zoo zoude mynen voornomden heere hem moeten garrandeeren ende Jndempneeren van alle costen behoorlick procederende[?] // Jnstructie ende bewys hebbende de zelue thiende touchierende / weluerstaende dat den voornomden pachter derJnne[?] heeft zonder eeneghen pacht deruooren te gheuene de nombre van drie ghemeeten ende eene linne lants // twelcke jan vieren in pachte ghehouden heeft totten zeluen Jaere xv.C tzestich gheleghen Jnde voornomde prochie in poesele in drie percheelen danof zijn eerste ende laedste Jaer es volghende zyn voorgaende pacht van thien Jaeren Aldus ghedaen ende gheaccordert byden bouen ghenomen pachters den xj.en september xv.C tzestich in presentie van pieter cocqueel oom vande pachtere ende breeder bewaernesse van elcken zoo hebben zij elc eenen rust[...?] ende hebben die ghehantteeckent ende ghesubsingniert ten Date als bouen

Calin Abdt ende Heere Van Zunnebeke

test

Nieuwen pacht vande thiende Jn poesele x jaeren met drie oude Jaeren