Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-485

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-07-1660

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "lichtmisse 1660" (02/02/1660).

Type: Panding van grond van Christiaen Regnier te Zonnebeke door de abdij van Zonnebeke wegens achterstallige renten

Beschrijving: Uittreksel uit het register van proceduren te Zonnebeke, betreffende de procedure tussen Pieter Mahieu, eiser bij panding, en meester Christiaen Regnier, verweerder. De amman van Zonnebeke stelde de verweerder van de daging op de hoogte. De panding betreft grond te Zonnebeke, toebehorend aan Christiaen Regnier, en de eiser wenst daarop een achterstallige rente te verhalen, die de abdij van Zonnebeke toebehoort.

Opmerking: Uittreksel uit een register.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extraict ghetrocken vuyt den registre vande proceduren onder houden by bailliu ende schepenen der prochie ende heerelichede van sonnebeke al waer onder andere staet t'naervolghende

Ghedijnghe den 30.en July 1660

[eerste kolom:]

Oultter de boutte Amman van sonnebeke doet Jnkennen[? vande daghynghe vuyt crachte van requisitoire ende ende Placet by relaese par mersseman messagier der stede van ijpre midts non comparitie vande verweerder ofte procureur ouer hem ende voortheesch schepenen versteken den verweerder van alle exceptien ende wijsen de pandijnghe van weerden tot noten ende ploten naer costume met condemnatie vande Costen

[tweede kolom]

P[iete]r Mahieu vt agit heeschere by pandynghe [...?] contra meester christiaen Regnier verweerdere op drye entwyntich ghemeten een lyne veertich roeden landts den seluen regnier met syne consoorten Competerende ligghende in dese prochie ende heerelichede van sonnebeke in pacht ghebruijcke by Joos ferrin omme daerop te verhaelen vier hondert twyntich franquaert en derde ende vyfde franquaerts hauere, midts gaders ses ponden en schele ses deniers parisis ouer de penninc rente, ten ad[venan]t van een franq[uaer]t hauer ende vier deniers oblo parisis vuytten ghemete by Jaere verachtert achthien Jaeren gheuallen lichtmisse 1660 spruijtende vande heerelicke rente d'abdye van sonnebeke competerende ouer hemlieden heerelickheit van sonnebeke omme de selue pandynghe te sien wysen van weerden met Costen

test

Sonnebeke

[?] jjmo Pandynge van de landen van J Dixmude

n┬░ 4