Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-482

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-07-1660

Opmerkingen analytische datum: Aangezien het om een uittreksel uit een register gaat, werd de meest recente datum gebruikt om de tekst te dateren // Bijkomende datering: "Lichtmesse 1659" (02/02/1659).

Type: Panding door de abdij van Zonnebeke op bezittingen van Jan Deleu en Anthonis Derdeule omwille van achterstallige renten

Beschrijving: Vermelding in het register van proceduren binnen de heerlijkheid van Zonnebeke, betreffende het geschil tussen Pieter Mahieu, eiser bij panding, en Jan Deleu en Anthonis Derdeule, verweerders, betreffende hun hofstede en grond te Geluveld. Mahieu wil op die grond 39 pond 17 schellingen parisis rente verhalen, die de genoemde personen nog schuldig zijn aan de abdij van Zonnebeke. Die panding werd toegewezen.

Opmerking: Uittreksel uit een register.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extraict vuijt tRegistre van procedu- ren onderhouden onder de Prochie ende heerlichede van Sonnebeke alwaer onder andere staet folio 99. tnarv- olghende

Pieter mahieu vt agit heeschere bij pandijnghe

Contra

Jan deleu ende Anth[oni]s derdeule[?] verweerers op seker hofstede ende landen heml competerende ligghende inde prochie van ghelevelt onder dese heerlickheyt van Sonnebeke in pachte gebruijckt by Jan Cnockaert omme daerop te verhaelen seuen hondert achthien francquaert haure midtsghaders xxxix lb seuenthien schele parisys spruijtende van verachterde heerlicke Rente d'Abdije van Sonnebeke competerende ouer heml[ieder] heerlickheyt voorseyt vuyt gaende op deselue hofstede verachtert 29 Jaeren tlaetste Jaer gheuallen Lichtmesse 1659 omme deselue pandynghe te sien wysen van weerden ofte daer Jeghens te zegghen duncket heml[ieden] goet ende omme de coste

Acte vanden xxx.e July 1660 daer by blyckt dat Outter deboutte verclaersde jan deleu ghedaeght thebben tot comene t'synder domicilie omme deselue pandynghe te sien ende hooren wysen van [...?]

test

van weerden die naer voortheesch compareerde die consenteerde inde pandijnghe tot recouure vande selue heerelicke Renten, dienvolghende syn deselue landen ghewesen in sheeren handen tot noten ende plotten met condemnatie van costen

test

extraict vuijt het registere van sonnebeke noopende t'goet van vanden broucke op geleuelt

30.ste July 1660