Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-481*

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-02-1681

Type: Afkoop van een rente door de abdij van Zonnebeke van meester Guillames Spannuyt

Beschrijving: De abdij van Zonnebeke koopt een erfelijke rente die ten laste viel van de abdij, af van meester Guillames Spannuyt, en dit voor de som van 231 ponden 10 schellingen groten.

Opmerking: Het document bevat twee teksten: de eerste - franstalige - tekst wordt besproken in BRU-AGSB-Z-481, de tweede - nederlandstalige - tekst wordt hier besproken.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreuen d'heer ende meestre Guillam[es] spannuyt gherecht Jnde rente van twalf pond[en] thien schellynghe grooten by Jaere ten laste vande [... ?] ende conuente van Sonnebeke volghens den tran[s-] port hieruooren vermelt kent ontfanghen t'hebben vande eerweerdechsten heere den Heere Jacobus piers heere temporel ende Abt van t'voornomde sonne- beke ter ontlastynghe van syne voornomde abdye de somme van twee hondert eenendertich ponden x s grooten ouer den aflos vanden capitaele pennynghen ende alle de verloopen der voorseyde rente consenterende jnde cassatie ende radiatie

test

der seluer met belofte van garrand nopende de deughdelickheyt vande transport, de welcke beloue te houden stane, scheldende bydies de voornomde Abdije ende Conuent quytte vande selue rente soo jn capitaele als verloopen. Toordonde t'Jpres desen J.en feb[ruari] 1681

231 lb x s grooten

G. spannut

test

Transport van de Rente van sonnebeke ten Dije vande wedue fran[ciscu]s mariuael 1669

[...?] ende cassatie vande rente van mijn heer spannut bedracgh[ende] in capitael ende verloop 231: 10: 0 comende by transpoorte vande hoirs P[i]l[i]ppe du molijn ghelost den eersten februari 1681

[...?]h[ee?]r spannut

zomeb[eke]