Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-480

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-05-1660

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den ijen Nouembris 1651" (02/11/1651); "loopenden iaere xvjC lx" (1660); "de jen februarij xvjC lj" (01/02/1651); "voornomde viijen Meij xvjC lx" (08/05/1660); "1660".

Type: Afstand van een tiende te Geluveld door de pastoor van Geluveld aan de abt van Zonnebeke in ruil voor een vergoeding

Beschrijving: Pieter van Eeghene, pastoor van Geluveld verklaart dat hij de tiende die hem rechtens zijn ambt toekomt, overlaat aan de abdij van Zonnebeke, tegen een vergoeding. Hij doet dit ingevolge een ordonnantie van de Raad van Vlaanderen, uitgevaardigd naar aanleiding van het proces tussen de vorige pastoor van Geluveld en de abdij.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Compareirde in personen voor mij M[eeste]r Jan vander donct, openbaer Notaris residerende binnen der Stadt Jpre, d'heer ende M[eeste]r Pieter van eeghene, presbyter ende pastor der prochie van Geleuelt, welcken in ghevolghe vander ordonnantie van mijne heeren vande Raede in Vlaenderen ghegeuen inde saecke van heer Laurens de Jans zijne voorsaet, heeschere, in materie van competentie ieghens den Eerw[eerden] heere Abt van Sonnebeke, den ij.en Nouembris 1651 verclaerde bij dezen te cederen ende laeten ten behoufue vande Abdie van Sonnebeke d'ordinaire thiende hem cedent inde voorseyde qualiteijt van pastor van Geluelt, inde selue prochie competerende voor d'aenstaende Oustblootijnghe vanden loopenden iaere xvj.C lx mits daervoren furnierende een hondert guldenen meer als de veertich ponden ix s vij parisis[?] begrepen inde grosatie ende Jnstrument notarial vande j.en februarij xvj.C lj emmers alles te conforme dordonnantie voorseyt wel verstaende niet min zoo bij sententie diffinitiue ofte andere vande voornomde houe hem cedent vande loopende iaere, meerder somme wierde aenghewesen hij die verstaet te ghenieten versoeckende dit aende voornomde Eerw. heer Abt gheinsinueirt thebben ende relaes van mij ghebesoingnierde Actum tJpre, viij Meij xvj.C lx Ondertekend P.[?] van Eeghene pastor van Geluelt

gheinsinueirt voornomde viij.en Meij xvj.C lx mij toirconde

M[eeste]r J. vander donct not[aris] 1660

test

Gillevelt