Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-479

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-04-1660

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1660".

Type: Kavelbrief betreffende de bezittingen die de dis van Zonnebeke ontvangt uit de erfenis van Fransois Pourquier en Janneken Verstraete

Beschrijving: Jan Pourquier filius Fransois en Sanders Verstraete filius Jan, als voogden van de kinderen van Fransois Pourquier filius Fransois en Janneken Verstraete filia Jan, bieden de dis van Zonnebeke een beschrijving of kavelbrief aan van de gronden en katelen die de dis verkregen heeft bij de dood van de genoemde Fransois en Janneken, en van Pieter en Martyne Verstraete filius Jan [+ situering en beschrijving van de goederen]. Het gaat om een uittreksel uit de originele scheiding van de erfenis, die berust bij J. Quintens.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Deellodt ende Cauelbrief omme den disch van Sonnebeke vande erfue ende Cathaeylen den seluen disch Compe- teerende by vpdrachte ghedaen door Jan pourquier filius fran[ciscu]s ende sanders verstraete filius Jan wettelicke voochden vande kynderen van fran. pourquier filius fran[ciscu]s ende Janneken verstraete filia Jan ende dit van alle het goet dan den disch vutter naeme vande voorschreuen kynderen toeghecommen es byder doot vande voornomde frans. pourquier ende syne huusvrauwe, midsgaders van Pieter ende martyne verstraete filius Jan soo hier naer volght,

Aluooren xxvj Roen en half tvierde vande oosthelft vande behuusde hofstede aldaer Jan verstraete ouerleeden es binnen de prochie van Bechelaere ghemeene met sanders verstraete met ghelicke vierde Jnden oosthelft van twoonhuus ende Coeystal, midsgaders tvierde vande fruutboomen ende doorneheeghen ende ander groene Catheylen darvp staende,

Jtem zes hondert xv roeden een langhe partije saeylant streckende zuut ende noort paelende van zuuden het spilstrattgien west den busch vanden heere van Bechelaere noort Jan goddeeris ende van oosten de weduwe Jan verstraete de vp gaende plansoenen daermede gaende,

Jtem twee hondert xxxiiij roeden saeylant ligghende noort ande voorschreuen ghemeene hofstede strecken zuut ende noort paelende van westen de weduwe Jan verstraete noort het spillestrattgien, ende van oosten P[iete]r patijn, met de plansoenen daervp staende,

test

Jtem een hondert landts meersch tverre noortoost van tvoorgaende Jnde prochie van passchendaele onder de heerlichede van Cleen Boesynghe paelende van oosten P[iete]r patijn van zuuden de weduwe Jan verstraete van westen de beke ende van noorden pauwels van Robaeijs,

Synde alle de voorschreuen landen belast met een xiiij.e ende een vierde in twee xiiij.e deelen van een rente van xij £ parisis by Jaere [...?] penninghe xvj.e ten proffijtte vanden disch van langhemaerck vallende altijts te meye dus hier voor, [...?]

Jtem moet dit lot volghen dat het te sterck es in lote, an P[iete]r patijn xv s parisis ende an Sanders verstraete ij £ iij s iij d parisis [...?]

Jtem Competeeren met dit lodt op de ghemeene hofstede de naervolghende vpgaende boomen de welcke sijn particulier ghesepareert,

eerst by successie van fran. pourquier ende syne huusvrauwe vier abeelen gheteeckent met drie kerfuen,

Jtem by successie van martyne verstraete vier eecken, met eenen kerf,

Jtem by successie van P[iete]r verstraete eenen abeel, met twee kerfuen,

Aldus dit deellot ghetrocken vut de origineele separatien onder my onderschreuen deelsman ruustende ende Js daermeede beuonden T'accoorderen desen xiiij.en april 1660 Toorconde

J. Quintens 1660

test

Deellot ende bewys vande landen in Becelaere ghekocht van Fran[ciscu]s poerkier ende syn suster 1671

test

Deellot ende cauelbrief van tlant den disch competerende Becelaere