Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-476

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-08-1659

Type: Volmacht van Jan Baelde filius Jaques aan Pieter de Schilder filius Jaques

Beschrijving: Jan Baelde filius Jaques, vrijgezel te Leiden (Holland), verleent volmacht aan Pieter de Schilder filius Jaques, die te Ieper woont, om al zijn belangen daar te behartigen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde Jn persoon Jan Baelde filius Jaques Jonghman tsyn selfs door competente oude, woonende tot leyden Jn hollant, welcke comparant by desen gheeft volle macht authoriteyt ende speciael beuel absolut ende Jrreuocable an P[iete]r de schilder filius Jaq[ue]s zynen oom woonende alhier Jn stadt. Omme ouer ende uut synen naeme tJnnen ontfanghen ende administreren alle syne goederen van wat nature die syn met zyne debiteuren danof te rekenen ende effenen, de gonne Jn faute blyuende daertoe ende tot betaelynghe by zulx zy hem comparant schuldich zyn te bedwynghen by alle middelen by Justitie voor den Juge competent, met clausule by substitutie van een ofte meer procureurs[?] adlites, by zynen ontfanck te gheuen een ofte meer quitantien, die hy belooft te houden al of deselue by hem onderteeckent waeren, Eener al[...?] ende special[...?] alles te doen ende besoingneren Jnt gonne voorseyt ende dat danof meer dependeren mach ghelyck hy comparant allo[...?]e Jn persoone syn self zonder o[...?] ende moghen doen onder belofte ende verbant al naer rechte, alwaert dat de saeken ampelder last versieschen[?] dan Jn desen is gheseyt, Behoudens byden gheconstitueerden

test

van synen ontfanch doen[?] rekenijnghe bewijs ende reliqua versocht synde. Actum t'Ypre desen desen [sic] ix.en ougst 1659 present mahieu hinderix ende Goddefroy craie ghetuughen hierouer ghebeden toorconde Jan Baelde

mahieu hendrck [sic?]

Godefroij Craije

J.[?] Roelants Not[arius] pub[licus]

test

procuratio voor P[iete]r de schilder