Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-473*

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-04-1659

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den iij.en 9bre xvj.C achtenvijftich" (03/09/1658).

Type: Verzoek tot uitvoering van een uitspraak van de Raad van Vlaanderen betreffende een som die de abdij van Zonnebeke aan de pastoor van Geluveld moet betalen

Beschrijving: De pastoor van Geluveld legt een akte voor, verkregen van de Raad van Vlaanderen, waarin elk competent officier gevraagd wordt om hem te helpen een bepaalde som geld te verkrijgen van de abdij van Zonnebeke, die hem toekwam rechtens zijn pastoorsambt.

Opmerking: Voor de persoonsnamen, plaatsnamen en instellingen, zie BRU-AGSB-Z-473.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den eersten officier competent hiertoe aensocht zal ten versoucke van mij onderschreuen pastor moderne vande Prochie van gheluvelt ghelieuen te sommeren den Eerw[eerden] prelaet, prior ofte andre regieders van d'Abdije van Sonnebeke ende teijnde dies ex[...?]e te dresseren op tgoet dat hij zal connen becommen vande zelue Abdije vuijt crachte vande medegaende Acte ende Authorisatie verleent Jnden raede van Vlaenderen tot recouure bij prouisie van xvj lb xiij s iii grooten vlaemsch ende xl lb ix s vij grooten vlaemsch ouer een Jaer pastoraele competentie verschenen den iij.en [novem]bre xvj.C achtenvijftich conforme de voorschreuen Acte, afslach xxv lb vj s viij grooten Vlaemsch daer op betaelt met noch xxij lb parisis ouer een rasiere terwe daer vp gheleuert ende omme de de [sic] costen mij toorconde desen xxx.en april 1659 ende was onderteeckent P[iete]r van Eenghene pastor in geluuelt

test

den eerweerde prior vande Abdye van Zonnebeke