Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-473

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-05-1659

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den iij.en 9bre xvj.C achtenvijftich" (03/09/1658); "desen xxxen april 1659" (30/04/1659).

Type: Verzoek tot uitvoering van een uitspraak van de Raad van Vlaanderen betreffende een som die de abdij van Zonnebeke aan de pastoor van Geluveld moet betalen, en de medewerking van de amman van de Zaal van Ieper

Beschrijving: De pastoor van Geluveld legt een akte voor, verkregen van de Raad van Vlaanderen, waarin elk competent officier gevraagd wordt om hem te helpen een bepaalde som geld te verkrijgen van de abdij van Zonnebeke, die hem toekwam rechtens zijn pastoorsambt. Steunend op deze authorisatie verzoekt de amman van de Zaal en kasselrij van Ieper de abdij van Zonnebeke om binnen de zeven dagen de genoemde som te betalen aan de pastoor van Geluveld.

Opmerking: Het document bevat twee teksten: het verzoek van de pastoor van Geluveld en de reactie van de amman van de Zaal van Ieper. Het verzoek van de pastoor, dat integraal werd overgenomen in dit document, dateert van 03/09/1658. Dit stuk tekst apart werd in de databank opgenomen als BRU-AGSB-Z-473*.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Memorie omme den Eerw[eerden] Prelaet, Prior ofte andre regieders van d'Abdije van Sonnebeke verweerers Dat Jck onderschreuen amman der zaele ende Casselrije van jpre vuijt crachte van Acte condemnatie Letteren excutoiriale met de authorisatie mij daer toe verleent bij hooghe ende moghende heeren van raede Jn Vlaenderen Jn proffijte van heer ende meestere Phlips van hiegene pastor moderne vande prochie van gheluvelt heeschere en tsijnen versoucke Vlieden bij desen somere ten fijne ghijl[...?] binnen zeuen daeghen ende nachten naer date deser aenden heeschere betaelt het resterende vanden Jnhouden van seker schriftelick mandaet danof hier bouen staet Copie, selue te volcommen[?] met trecht van dese mijn somatie ende costen van authorisatie alles op peijne van executie, toorconden desen viijen meije 1659

Glaude Papegaij

Guilliames Gues

test

den eerweerde prior vande Abdye van Zonnebeke