Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-470

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-05-1658

Type: Toegeving door de koning aan de abt van Zonnebeke betreffende de vrijdom van jacht van de abt

Beschrijving: Op vraag van de abt van Zonnebeke ontslaat de koning deze van de verplichting om aan alle punten van een ordonnantie betreffende de vrijdom van jacht van de abt te voldoen, na overleg met de baljuw en schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper, en met de Luitenant-Generaal van de grootjagerij en forresterij te Vlaanderen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Op het vertooch, ghedaen aen den Coninck in synen secreten Raede van weghen den Prelaet van sonnebecke ende heere vande selue plaetse, inhaudende hoe hy aen syne Maiesteyt requeste ghepresenteert heeft ten fijne de selue saude ghelieuen ghedient te wesen t'ordonneren (mids de minoriteyt van syne Majesteits teghenwoordighen opperiaegher van vlaenderen moderne) aen syne stede hauder ende luytenant generael den remonstrants vrydom vande Jachte kenbaer te maecken ten Registre van syne Majesteits jaegherie welcken remonstrans versouck al eer te consenteren, syne Majesteit ghedient es gheweest aduijs te vraeghen vande luytenant generael vande groote Jagherie, ende forresterie van Vlaenderen van welck aduijs synde ghedint gheweest, heft gheradich gheuonden aduys te vraeghen vanden bailliu ende schepenen van syne saele ende Casselrye van Jpre vant welck oock ghedient synde, heft den remonstrant gheoblieert ouer te legghen de Requeste waeruan mentie woort ghemackt by de gheannexeerde requeste van alles blyckende by de selue aen welcke syne Majesteits ordonnantie den remonstrant hebbend ghetracht door alle moghelycke debuoiren, te voldoene, Soo est nochtans dat hem onmoghelyckes aen deselue te volcommen mits de requeste by syne Majesteits ordonnantie versocht ghedint anueert gheworden es door het ouerlyden van wylent den marcquis van trelon synde de selue in handen ghegeuen geweest ten fyne hy syne Majesteit saude dienen van syn aduys Reden waeromme den Rem[onstran]t hem heeft ghekeert tot syne Majesteit oodtmoedelyck biddende de selue saude ghelieuen ghedint te wesen gheconsidereert de onmoghelyckheyt den remonstrant te ontslaene vande vermelde ordonnantie ende te ordonneren aen den luytenant generael vande groot Jagherie ende foresterie van Vlaenderen mitsgaders aen die van tsigie van de jagherie van Brugge kenbaer te maecken ten regystre van Jagherie t'remonstrants vrydom breeder by de gheannexeerde requeste gheroert, hem toedies verleenen briefuen van releuement: Syne Majesteit t'ghene voorseyt is ouerghemerckt, ende daerop ghehadt t'aduys soo van bailliu ende schepenen der saele ende Casselrye van Ypre, als vanden luytenant generael van seyns Majesteits groote Jaegherie ende hoochforresterie van Vlaenderen heft gheordonnert, ende ordonneert, mits desen, aenden seluen luytenant generael voorseit midts ghaders aen die van tsigie van Jaegherie van Brugge kenbaer te maecken ten regystre van Jaegherie, den Voornoemden remonstrants vrydom ende heeft den voornoemden remonstrant ontslaen ende ghereleueert vande voormelde ordonnantie, ordonnerende eenJghelyck hem hier naer te uoughen sonder swaericheyt, aldus ghedaen tot Brussel den een en twintichsten meije duysent sesse hondert acht en vyftich ...

Ter ordonnantie van haere Majesteyt

Routart