Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-469

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-05-1658

Type: Toegeving door de koning aan de abt van Zonnebeke betreffende de vrijdom van jacht van de abt

Beschrijving: Op vraag van de abt van Zonnebeke ontslaat de koning deze van de verplichting om aan alle punten van een ordonnantie betreffende de vrijdom van jacht van de abt te voldoen, na overleg met de baljuw en schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper, en met de Luitenant-Generaal van de grootjagerij en forresterij te Vlaanderen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Op het vertooch gedaen aenden Coninck in sijnen secre[ten] raede van wegen den Prelaet van Sonnebeke ende heere der seluer Inhoudende hoe hij aen sijne Majesteit requeste ghepresenteert heeft, ten f[ine] deselue soude ghelieuen ghediendt te wesen t'ordonneren mits d[...?] minoriteijt van sijne Majesteits tegenwoordighen OpperJaegher van Vlae[nderen] moderne aen sijnen stedehouder ende Lieutenant generael den Remonstrant vrijdom van Jachte kenbaer te maecken ten registre van Sijne Majesteits ghediendt is geweest aduijs te vraeghen vanden Lieutenant gener[ael] vande groot Jagherije ende forersterije van Vlaenderen, van vl[...?] aduijs sijnde ghedient gheweest, heeft gheraedich gheuonden ad[vis] te vraeghen vanden Baillieu ende Schepenen van sijne zaele ende Casselrije van Jpre, van twelck oock ghediendt sijnde, heeft den Re[...?] gheoblieert ouer te legghen de requeste waer van mentie wordt ghema- -ckt byde gheannexeerde requeste van alles blyckende bij deselue, aen welcke Zijne Majesteits ordonnantie den Remonstrant hebbende ghetracht door alle moghelijcke debuoiren te voldoene, soo ist nochtans dat hem onmo- ghelijck is aende selue te volcommen mits de requeste by Sijne Ma[jesteijts] ordonnantie versocht ghedemanueert[?] gheworden is door het ouerl[ijden] van wylent den Marquis van Trelon, synde de selue in handen gegheuen gheweest ten fijne hij Sijne Majesteit soude dienen sijn aduijs, Reden Waeromme den Remonstrant heeft hem ge[...?] tot Zijne Majesteit [...?]ietmoedelijck biddende deselue soude gelieuen ghediendt te wesen, gheconsidereert de onmogelijckheijt den Remonstrant te ontslaene vande voormelde ordonnantie ende t'ordonneren aenden Lieutenant generael van de groot Jaghere ende foresterije van Vlaenderen, mitsgaeders aen die van [...?] van Jagherije van Brugghe kenbaer te maecken ten Registere vande Jaegherije sremonstrans vrijdom, breeder byde ghea- -nexeerde requeste gheroert hem toe dies verleenende briuen

test

van Releuemente: Sijne Majesteit t'gene voorseyt is ouergemerckt ende daer opghehadt taduis soo vanden Baillieu ende schepenen der saele ende Casselrije van jpre als vanden Lieutenant generael van sijne Majesteits groot Jaegherije ende hooch forresterie van Vlaenderen heeft geordonneert ende ordonneert mits desen aenden seluen Lieutenant generael voorseit mitsgaeders aen die van t'siege van Jaegerije van Brugge kenbaer te maecken ten registre van jagherije den voornomden s'remonstrans vrijdom, ende heeft den voornomden Remonstrant ontslaen ende gereleueert vande voormelde ordonnantie, ordonneeren- de eeniegelijck hem hier naer te voughen sonder swaericheijt Aldus gedaen tot Brussel den eenentwintichsten Maij, duysent sesse hondert ende achten vijftich

Routart