Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-468

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-05-1658

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den ij.en nouembre xvj.C eenenvichtich" (02/11/1651); "vanden loopenden Jaere xvj.C achtenvichtich" (1658); "den j.en februari xvjC eenenvichtich" (01/02/1651).

Type: Afstand van een tiende te Geluveld door de pastoor van Geluveld aan de abt van Zonnebeke in ruil voor een vergoeding

Beschrijving: Meester Pieter van Eeghene, pastoor van Geluveld, doet - in navolging van een uitspraak van de Raad van Vlaanderen - afstand van zijn aanspraken op een tiende te Geluveld, ten voordele van de Abt van Zonnebeke, in ruil voor een vergoeding. Indien de definitieve uitspraak van het hof hem meer zou toekennen dan in de voorlopige uitspraak vermeld wordt, dan dient hij deze bijkomende vergoeding wel te ontvangen.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Compareerde In persoone voor my notaris etcetera heer ende meester Pieter van Eeghene presbytere Pastoor van Ghiluvelt welcken comparant achtervolghende dordonnantie van myne heeren vander Raede in Vlaenderen ghegheuen inde saecke van heer Laureins de Jans synen voorsaet als heeschere in materie van competentie, Jeghens den Eerw[eerden] heere Abt van Sonnebeke den ij.en nouembre xvj.C eenenvichtich verclaert heeft soo hij doet by desen, te laeten ende cederen ten gehoufue vanden voornomden heere Abt, de ordinaire thiende hem comparant in syne qualiteyt van Pastoor toebehoorende op de voorschreuen prochie voor den ontbloot vanden loopenden Jaere xvj.C achtenvichtich midts daervooren furnierende een hondert guldenen meer, als de veertich ponden ix s buegs[?] begrepen inde grossatie[?] ende instrument notariael vanden j.en febr[uari] xvj.C eenenvichtich emmers alles conforme de voornomde ordonnantie daeranne dese mit corthede haer refereert, wel verstaende nochtans dat indien by sententie diffinityfue ofte andere vande voornomde houe hem comparant vande voorschreuen loopenden Jaere meerder somme toegheleyt wierde, hy de selue verstaet te ghenieten, versouckende dit verclaers door my ofte ander notaris ande voornomde Abt ende heere van Sonnebeke thebben gheins[inueer]t ende van tghebesouvenierde[?] relaes in forma omme te valideren als naer redene Actum typre den iiij.en mey xvj.C achtenvichtich present Jan Baptiste Lochia ende Matthys de coussemaker ghetuughen hier ouer ghebede Toorconde ende was ondertekend Petrus van Eeghene Pastoor in Ghilluvelt Jan Baptiste Lochia Matthijs de coussemaker ende A. Bulckaert notaris

Accordeeren met de minute orignel my notaris Toorconde A. Bulckaert notaris

[...?]he[...?] anden voornomden Eerw. Abt Heere van sonnebeke ten voorschreuen daeghe my notaris toorconde A. Bulckaert notaris