Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-467

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-04-1658

Type: Veroordeling door de Raad van Vlaanderen van jonker Jaques de Voocht wegens schade aangericht door diens konijnen

Beschrijving: In een zaak tussen onder andere de abt van Zonnebeke en andere inwoners van Zonnebeke, de eisers, en jonker Jaques de Voocht, heer van Zonnebeke en verweerder in het proces, veroordeelt de Raad van Vlaanderen deze laatste tot het betalen van schadevergoeding voor de schade die de konijnen van zijn warande aangericht hebben en de proceskosten.

Opmerking: De twee handtekeningen zijn niet of nauwelijks leesbaar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ghesien T'Proces hier Thoue beleet [...?] ende geconcludert In rechte Tusschen den Eerw[eerden] Prelaet van sonnebeke mitsgaders M[eeste]r Christiaen Dyckebusch ende M[eeste]r Gillis Nauigeer beede Licentiaeten Inde rechten Heer Jaques Meure ende Consorten gelande ende gegoedde binnen de voorseide prochie van zonnebeke ter eender syde Ende Jonker Jaques de Voocht heere van Zonnebeke, verweerere ter andere, Thof recht doende verclaerst den verweerere In syne [...?] van dat hy binnen de prochie van Zonnebeke lande hebben recht van vrye warande te syne niet Ontfangelick nochte gesondert Ende Condemnert hem ande heeschers op te legghen sulcke schaeden, ende Int resten, als sy betoogen sullen door sverweerderes Conynen geleden thebben tsydert tInstel vande Saecke ende Jnde Costen vande processe[?] ter Tauxatie vande houe ghedaen Inde Caemer vande raede In Vlaenderen te Ghent den xvij April xvj.C achtenuiftich By Ordonnantie vanden houe

[2[?] handtekeningen onleesbaar]

Roecq[?]

test

Sententie vande Rade Jn vren.[?] vande warande in daten 17.en April 1658