Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-466

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-02-1657

Opmerkingen analytische datum: Omdat het document niet gedateerd is, werd de meest recente datum die in het stuk vermeld wordt als datering opgenomen // Bijkomende datering: "sidert Lichtmisse 1632 tot Lichtmisse 1653" (02/02/1632 en 02/02/1653); "Lichtmisse 1657" 02/02/1657); "van 1653 tot Lichtmisse 1657" (02/02/1657); "den neghenthiensten decembris 1656" (19/12/1656); "Lichtmisse 1651" (02/02/1651).

Type: Schulden aan de abdij van Zonnebeke vanwege een goed te Geluveld

Beschrijving: Nota betreffende de schulden van de erfgenamen van de weduwe van wijlen Herij du Mont aan de abdij van Zonnebeke, van een goed gelegen te Geluveld dat grotendeels onder de heerlijkheid van Zonnebeke valt.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Memorie dat tghoet gheleghen te Gheleuelt meesten deele onder onse heerelijcheijt van Zunnebeke nu toe- behoorende Daldijnghen van Jeffvrauwe wedewe was van herij du mont es scheuldich aen d'Abdie van Zunnebeke dertich francaerden hauere Jaerlix te Lijchtmisse ende in ghelde seuentwijntich schele p[arisis] ende ses Corte[...?] verachtert sidert Lichtmisse 1632 tot Lichtmisse 1653 Incluis makende 21 Jaeren, commende in hauere 630 francarden Corne maete, ende in ghelde ter somme van acht en twijntich ponden parisis seuenthien sc[ellinghen] parisis i oort hier vp hebben de pachters betaelt ende hauere gheleue[?] hondert sesentwijntich francarden rest noch te leueren 504 francaerden makende acht en dertijck rasieren hauere ende in penninghen Rhente 28 lb p 17 s 6 [...?] Item de vier Jaeren het laste verschen[...?] Lichtmisse 1657 bedraeghen in hauere noch 122 francaerden ende in penninghen Rhente 5 lb p 10 s commende[?] tzaemen 624 [...?]50 francarden[?] Jn penninghen Rhente 34 lb parisis 7 s 6 [...?] de leuerijnghen van 1653 tot Lichtmisse 1657 bedraeght het Laste gheleuert den

test

neghenthiensten decembris 1656 122 francaerden af ghetrocken [...?] tot [...?] Lichtmisse 1651 502 franc[aert] In de [...?] 8 Jaren verschenen[?] Lichtmisse 1665 bedraeghen 240 francaerden ende de penningh rente 5 lb 10 s [...?] dis tsamen 742 francaerd... penninck rente 39 lb 15 s [...?]

[onderaan:] Rekening nopens het goed op Ghelevelt