Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-460

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-07-1656

Opmerkingen analytische datum: Omdat het document niet gedateerd is, kiezen we voor de datering de meest recente datum de in de tekst voorkomt // Bijkomende dateringen: "vp den Ven meij 1656" (05/05/1656); "tsijdert den 15en April 1656" (15/04/1656); "desen 2en meij 1656" (02/05/1656).

Type: Afrekening tussen Pieter Gijselen filius Joos en Outer de Boutte, als voogd van Carel de Boutte

Beschrijving: Afrekening tussen Pieter Gijselen filius Joos en Outer de Boutte, als voogd van Carel de Boutte, betreffende de wezenpenning van Carel de Boutte, een levering van bier en teerkosten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

P[iete]r Gijselen filius Joos is schuldich ghebleuen by slote, van Reecke[nijn]ge[?] ghedaen met Outer de Boutte als vooght van Carel de boutte vp den Ven meij 1656 Reste vande weesepennijnghe[?] vanden voorseyden Caerle de somme van zes hondert acht en veertich ponden neghen schelle parisis es 648 lb 9 s parisis

DaerJeghens heeft p[iete]r goet an die vanden Cloostere een obligatie van tzestich ponden grooten, waerop hij de voorgaende schuldt heeft gheassigneert dies heeft P[iete]r ouerschot ende moet ontfanghen eentzeuenti[gh] ponden elf schelle parisis met den Intrest

Caerel de boutte ende heeft maer goedt van zyne weesepen[ninghe] volgh ende islot vanden Reeck[enijngh]e ghepasseert vp den 24en Jalij [sic; wellicht Julij bedoeld] 1656 de somme van zes hondert drieenveertich ponden zes schelle parisis es 643 lb 6 s parisis

Waervan den Intrest loop tsijdert den 15.en April 1656

test

Gherekent ende gheeffent tusschen P[iete]r gijsele, ende outer de boutte vooght van Carel de boutte filius Barthelemeus van t'goone den voorseyden p[iete]r an de voorseyde weese schuldich was van zijne weesepennynghe svaders en moeders doot, ende afghe- trocken alle betaelynghe by p[iete]r darop ghedaen soo In geld als Leuerijnghe[?] van biere soo blijft p[iete]r schuldich an de voornomden Carel, de somme van zes hondert achtenveertich ponden neghen schelle parisis sonder preIuditie soo wel van deen als dandere Indien sij bevinden eenighe betaelijnghe naer te bedraeghen dan die gherekent zijn tselue te Redresseeren, aldus gherekent desen 2.en meij 1656 ter presentie van Baltasar Quinten Outter de boutte

Bij mij Pieter Ghisele

test

Gherekent tusschen Outer de boutte, ende P[iete]r gijselen van leuerijnghe vanbier en ander ghemeens soo hier naer volght

De leuerijnghe van biere ghedaen door P[iete]r gijsele an Outer de boutte bedr[aecht] - 603 lb i s parisis ende van teercosten door Outre 26 s parisis tsamen 604 bl 7 s parisis

Daer Jeghens heeft Outer betaelijnghe ghedaen tot de somme van 456 lb 5 s 6 d parisis deselue ghemijnckt behout p[iete]r goet van dese leuerijnghe de somme van 148 lb i s 6 d parisis

p[iete]r heeft noch betaelt In gelde op Reeckenijnghe van t'goone hij schuldich es an de weese van Bartholemeus de Boutte de somme van 255 lb 10 s 6 d parisis

Somme Totale bedraecht 403 lb 12 s parisis

P[iete]r heeft noch betaelt voor Carel de Boutte ouer den helft van t'goone mijn heere den Abdt noch goet hadde an tsterfhuus van Barthls de Boutte de somme van 54 lb 15 s parisis

Daermede tsaemen betaelijnghe 458 lb 7 s parisis