Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-452**

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-07-1655

Type: Beschrijving van een tiende van de abdij te Zonnebeke te Passendale

Beschrijving: Beschrijving en situering van een tiende, toebehorende aan de prelaat van Zonnebeke, en gelegen te Passendale. Deze tiende bestaat uit 6 op de 100 schoven; 3 schoven behoren toe aan de Sint-Maartensabdij te Doornik.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Thiendeken toebehoorende mijn Eerweirde heere den prelaet van zonnebeke gheleghen jnde prochie van passchendale verre zuidtwest vande kercke onder d'heerlickheit van Jonker Jaques de vooght heere van zonnebeke Js streckende vp diuersche partien landts oost ende west aboutterende van oosten de straete loopende van sgrauentafel naer broodtseynde ende van daer schietende duer den bomgaert ende gherssynghe bachten huuse daer fran[ciscu]s gloorie dOude[?] woondt toebehoorende Joncvrauwe janneken odent weduwe florens la roux tot vp de vutpippe[?] daer jan de flaender woondt toebehoorende lucas van olme ende van daer voorts westewaert langhst een seeuwe van twee recken zaeijlandt toebehoorende Meester olleuier boone ghebr[...?] door den zeluen flaender tot vpde paddebeke, ende alzoo zuidtwaert loopende langst de zelue beke tot een waterloopken daer de voorseyde prochie van passchendale ende zonnebeke van alckanderen zijn separerende, ende voort loopende langhst tvoorseyde waterloopken oostewaert tot de voornomde straete an maeije snicx vijuerken welck thiendeken Jc heffende de zes schoofuen van elck hondert vande vruchten daer onder wassende danof de resterende drie schoofuen toebehooren tot doornick Aldus dese nieuwe belegherijnghe ghemaeckt bij mij onderschreuen ghesworen deelsman der zale ende casselrie van ijper volghende het te kennen gheuen vande voornomde gloorie die tselue wel achtentwijntigh Jaeren heeft vpghehaelt desen viijen Julij 1655 Toorconde

J. De Fraeije[?]

1655

test

Canten ende abouten van een Thiendekin in Paskendaele

AA