Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-452

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Tiende te Passendale, waarvan de Sint-Maartensabdij van Doornik 1 van drie schoven heeft, en de abdij van Zonnebeke de overige 2 schoven

Beschrijving: De Sint-Maartensabdij van Doornik heeft recht op de derde schoof van drie schoven van een kleine tiende te Passendale; de twee andere schoven behoren toe aan de abdij van Zonnebeke [+ situering van dit tiende].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

DAbdie van Sint Maerten te Dornijck heeft den derden schoof Jn een Cleen thiendekin daerinne mijn heer den Prelaet van Sonnebeke haelt de twee schouen van drie zoo voric[?] als den voornomden heer Prelaet Jnde prochie van Passchendaele competeert ende ten es maer een cleen distrijckt ligghende vp de west zijde vande straete die loopt van sgrauen taffele naer brootsende. Dijt thiendekin streckt vande Paddebeke oostwaert duer thof van Jacob Lauwers ende bachten den huuze daer fr[anciscu]s Glorie[?] woindt totter straete van noorden jeghens de thiende van Sint maertins Tijpre ende dese thiende streckt van daer zuutwaert totter mersen jeghens ouer maeije snijcx viuerken

test

Paskendaele