Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-455***

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-01-1677

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1677".

Type: Kwitantie door Caerel Deboutte betreffende de som die de abdij van Zonnebeke hem schuldig was ingevolgde de koop van een brouwerij te Zonnebeke door de abdij

Beschrijving: Caerel Deboutte verklaart dat hij van de abt van Zonnebeke de som van 35 ponden 8 schellingen grote Vlaams ontvangen heeft, als betaling van een rente met verlopen intresten, ten gevolge van de koop van de brouwerij bij de herberg Het Hert te Zonnebeke, door de abdij van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bij mij onderschreuen vijtter handt van mijn eerwerde heere Abt ende heere van sonnebeke de somme van vijfendertich pont Aght schellijnghen grooten vlaems ende dat In volle betaelinghe van eene rente met de verlopen Intresten tot date deser, die den voorschreuen heere Abt mij schuldich was ghebleuen uyt den coop ende leuerijnghe van de brauwerie met haere toebehoorten vercocht An d'Abdie door pieter Gysels filius Joos staende ende gheleghen beneffens d'herberg ghenaemt den hert tot sonnebeke platse onder de heerlicheijt van den voornomden heere, wanof de pennin- ghen coopschat mij waeren gheassinghneert door den voorschreuen gijsele, ende alsoo den voornomden heere Abt geeren soude wesen ter cause van dese voorschreuen betaelynghe ghegarrandiert van Alle anspraecke van mijne hoirs ofte naer- commers Immers eneralick ende specialick Jeghens Alle persoonen diet soude moghen Angaen Is hier mede ghecompareert Andries de boute filius Jaecques die hem verobligiert borghe ende princepael voor de bouenschreuen somme van vyfendertich pont Aght schellynghe grooten vlaemsch met den Intrest tot date deser verbindende daer vooren syns persoon, goet present ende toe- commende Alles op tverbant Als naer reghte Actum desen xj.en Januarij 1677 ons toorconde Caerel Deboutte toorconden andrijs de boutte

mij present Jan van Eecke 1677