Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-451

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-10-1654

Type: Afstand door de koper van grond en katelen te Zonnebeke van alle rechten erop, aangezien de koop gebeurde in naam van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Gillis de Blijeck doet afstand van alle eventuele rechten die hij zou kunnen doen gelden op een stuk land, een huis en schuur, bomen en alle andere katelen [+ situering te Zonnebeke] die hij kocht van Franchois van Oost en andere erfgenamen van wijlen Chathalijne van Oost, aangezien hij die koop deed uit naam van wijlen abt Bernaerdus de Haene van Zonnebeke, ten voordele van de abdij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ick onderschreuen dheer Gillis de blijeck verclaerse bij desen gheen Recht te pretenderen aen twee ghemeten landts ende tweensestich Roeden midtsghaders een huijs scheure boomen ende al andere soo groene als drooghe chateijlen daerop staende, ligghende oost van het kerckhof van zunnebeke, van noorden de straete loopende van zunnebeke naer morselede van suuden den bomgaert elst ofte den bryck Ouen bij mij ouer eenighen tydt ghecocht jeghens franchois van oost ende andere aeldijnghen van wylendt Chathalijne van oost, als de selue coopijnghe ghedaen hebbende ouer ende vuyter naeme van wylendt den Eerwerdighen heere bernaerdus de haene in syn leuen Abdt ende heere van zunnebeke ende dat tot proffyte vande selue Abdije cederende ouer sulcx tot proffijte vande selue alsulck Recht Causie ende actie als ick ande selue landen soude moghen hebben, Toorconde desen iij.en Octobre 1654

AE. de Blieck

test

Aenghaende den Ceijns van van Oost ant kerchof van Zunnebeke