Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-450

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-03-1653

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "halfmaerte 1653" (15/03/1653).

Type: Verpachting van gronden door de erfgenamen en vertegenwoordigers van wijlen Martijne Verstraete aan respectievelijk Sanders Verstraete en Pieter Pattijn

Beschrijving: Leden van de familie Verstraete - of hun vertegenwoordigers - verpachten aan Sanders Verstraete filius Jans grond die wijlen Martijne Verstraete toebehoorde voor een periode van 6 jaar, beginnend midden maart 1653. De pachter moet het pachtgeld betalen, en de woning in goede staat houden. Familieleden en vertegenwoordigers verpachten ook grond te Passendale aan Pieter Pattijn, eveneens voor 6 jaar en ingaande midden maart 1653.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

P[iete]r Verstraete filius Jan ende P[iete]r Pattijn filius gillis jn hawelicke hebbende Cathelijne verstraete elck ouer hem seluen leijnaert ooghe als vooght van Joossijne verstraete ende Baltasar Quinten vutter naeme van den disch van zonnebeke als hebbende d'Actie van wylent janneken verstraete kennen verhuert te hebben an sanders Verstraete filius Jans die van ghelijcken kendt gehuert te hebben zessentwijntich Roeden en half Jn t'hof daer hij Sanders woont met sulck deel Jn de huusijnghe als was competeerende martijne verstraete hemlieder Suster, met noch een partie slandt groot vier hondert neghen entwyntich roeden oock bij successie vanden voorseyde martijne ghemeene met de voorseyden Sanders ende dat voor eenen termijn van zes jaeren Ingaende halfmaerte 1653 voor veerthien ponden parisis bij Jaere den hoop vrij ende suuer geldt van alle Lasten, pointijnghen, ende zettijnghen, heerlicke Renten, ende oock bouen de portie vanden dissche Rente van Langhemarck daermede

tsterfhuus

test

Tsterfhuus vande voorseyde martijne Jaerlicx belast es van welcke huere den huerder Jaerlicx zijn v[...?]e deel houdt an hem seluen de Reeste te betaellen alle Jaere te Paesschen naer elcken valdag [doorstreept: Jn teecken] bouen dies werdt den huerder gehouden de huusynghe tonderhouden Jn behoorlicke Affectie[?] van decken, staecken, placken en boeten sonder afslagh van pachte Jn teecken der waerhede hebben beede partien desen hemlieden pachtbrief en accoordt onderteeckent desen 25.en maerte 1653

thanteecken van Sanders verstraete [...?] verstraete by laste P[iete]r pattijn

B. Quinten 1653

leijniart Ooghe

Jan en P[iete]r verstraete, Leynaert ooghe vooght van Joossyne verstraete en Baltasar Quinten ouer den disch van zonnebeke hebben verhuert an P[iete]r pattijn present en accepteerende twee hondert landts meersch jn passchendale met hem ghemeene eenen termijn van zes Jaeren Jngaende te halfmaerte 1653 voor zes ponden parisis by Jaere den hoop suuer gelt vrij van Renten ende landscosten te betaelen alle Jaere te Paesschen naer elcken valdagh Toorconde hemlieden hanteecken 25en maerte 1653

leynart Ooghe

test

Disch van Sonnebeke vande landen in becelare

Pachtbrief Sanders verstraete van dischlant Jn becelare