Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-449

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-02-1653

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "beginnende te Sinte Jansmesse 1649" (24/06/1649); "beginnende ougst 1650" (08/1650); "Sinte Jansmisse 1649" (24/06/1649); "1653".

Type: Overeenkomst tussen de abdij en Zonnebeke en Jacques de Vooght met de pointers van de parochie Zonnebeke, betreffende de pointing op bezittingen van de abdij

Beschrijving: Overeenkomst tussen de abdij van Zonnebeke, en jonker Jacques de Vooght, heer van Zonnebeke, en de pointers van de parochie Zonnebeke, betreffende de pointingen op de abdijlanden in deze parochie, en het gebruik van bepaalde tienden door de abdij. De genoemde partijen waren in drie processen verwikkeld voor het hof van de Zaal en kasselrij van Ieper. De compositie bepaalt dat de abdij 40 gemeten land vrij van pointing zal mogen gebruiken, en dat ook de tienden vrijgesteld zullen zijn [+ situering van de vrijgestelde gronden]. Voor de niet-vrijgestelde gronden en tienden zal de abdij pointing betalen. Hierdoor worden alle lopende processes beƫindigd.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Compareerde In persoone den Eerw[eerden] heere hubertus Wicquart Abt ende heere van sonnebeke ter eender sijde Ende Jonker Jacques de vooght heere van sonnebeke etcetera ende Pieter Cauez Marijn van Brabandt, Pieter van Ouerberghe ende Mailliaert Baelen pointers vande voorseide prochie van sonnebeke ter anderen te kennen gheuende de voornomde comparanten dat sy voor ons in processe sijn in drije differente Jnstantien ter Cause vande pointijnghen ghestelt op de landen de voornomde Abdie competerende gheleghen Inde voorseyde prochie ende bijden voornomden heere Abt ende religieusen ghebruuckt beginnende te Sinte Jansmesse 1649 mitgaders op hemlieder ghebruuck van tiende gheleghen Alsuooren beginnende ougst 1650, ende omme van alle de voorseide processen te scheeden ende een eijnde te maeken sijn de voornomde comparenten Met tusschen spreken vande ghecommitteerde vandesen College vereenst ende verac- cordeert bij vorme van transactie inder Manieren naervolghende te weten dat den voorseyden heere Abt ende reliegeusen sullen hebben voor de flese[?] vande

test

voorseyde Abdie vrij van alle pointijnghen den nombre van veertich ghemeten landts bij hemlieden ghebruuckt ende bouen- dien sullen oock hebben vrij alle pointijnghe de thiende houcken bij hemlieden ten voorgaende ougste opghedaen ende den noorthouck vande voorseyde prochie beginnende vanhet beghinne lant ligghende teijnde vande cauchie ende vandaer noordewaert lanx de[...?] tot de Loonis viure weder sij de voornomde thienden selue opdoen ofte verpachten ende Int regard van dander huerlieder thienden die sij opghedaen hebben ofte naermaels sullen moghen opdoen mitgaders Int regard van andere landen bij hemlieden ghebruuckt sullen van alle de selue betaelen volle pointijnghe naer nombre van lande soo wel vande binnen ofte prochie costen als vande wtsent van bouen beginnende ter voorseyde Sinte Jansmisse 1649 ende van daer voorts wel verstaende dat voor soo veele als annegaet de drije hondert ghemeten ofte daerontrent velderie de voorseide Abdie Competerende ten Respecte vande soberheijt vande selue maer en sal gherekent ende ghepoint worden voor drije ghemeten

test

eene protesterende de voorseyde heere Abt hiermede niet te willen de Cort doen ande priuilegien ende exemptien naer rechte competerende ande gheestelicke hoe wel hij dit accoord belooft tonderhouden Waermede partijen verclaeren te scheeden wt de voorseyde processen met Compensatie van costen versouckende oock beede partijen in tonderhout van tvoorschreuen accoord ghecondemneert te sijne ende dat de selue condemnacie sal blijfuen ex se[?] niet Jeghenstaende verjaerthede van een ofte meer Jaren dienvolghende hebben wij Schepenen hemlieden daerInne ghecondemneert met Clausele van non Jaerthede alsuooren ende bet neden[?] stont passe den xj.en febr[uari] 1653 present de heeren vanallebast ende de blieck schepenen Toorconde ende onderteekent J. Letten

Naer Collatie jeghens sijn origineel is dese Copie bijden onderschreuen raedt pensionaris ende greffier deser saele ende Casselrie van Jpre daermede beuonden Taccorderen Toorconde

J. Letten 1653

test

Accordt met die Poincters 1653

Accoort met de Poynters van sonnebeke noopende onse landen ende thienden