Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-448*

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-01-1653

Type: Denombrement voor het leen Zonnegem te Waasten door de abt van Zonnebeke aangeboden aan de Luitenant-Baljuw van Waasten

Beschrijving: Denombrement door de abt van Zonnebeke aangeboden aan de Luitenant-Baljuw van Waasten voor het leen Zonnegem, dat door de abt gehouden wordt van de prins van Oranje, van diens kasteel te Waasten [+ situering van het leen, rechten en plichten die erbij horen]. [tekst integraal overgenomen in BRU-AGSB-Z-448].

Opmerking: Voor de persoonsnamen, plaatsnamen en instellingen, zie BRU-AGSB-Z-448.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Dit es t'rapport, denombrement, ende groote van een leene, dat Jck damp hubertus Abt, ende heere van Zunebeke Bourghoine, Salinas, Mespelare, Zonneghem etcetera O[...?]e[...?] ende ouergheue ander heere Anths desremaulx Bailliu der stede, Burch, ende Casteele van Waestene, wesende het voorseyde leen groot, ses bunderen lants ofte daerontrent alle In een stuck onse Abdie toebehoorende ligghende Inde Prochie van Waesten opde Oostsyde vande Waesten calchie loopende naer Jpre, Abouterende van westen ande voorseyde calchie, van Noorden an ons selfs lant, van Oosten t'lant Gheraert roullers, ende van zuuden t'landt Noel vileyn, twelcke voorseyde leene ghehouden es van mynen heere den Prince van Oraignie, van synen Burch, ende Casteele van Waesten, wesende myne voorseyde leene eene vrye heerelichede ghenaempt zonneghem vermoghende eenen Bailliu, Amman, ende vulle banck van Schepenen, om elcken recht, ende wet te doen gheschieden, ende daerenbouen de selue heerelichede vermach hooghe, middele, ende neder Iustitie, tol, vondt, bastardt, ende lagane goedt, ende dierghelicke, staende mynen voornomden leene, ende heerlicheijt van Zonneghem ter trauwen dienste ende waerheden ande voornomde Prince van Oraignie, ende schuldich ter doot van elcken abt thien ponden parisis t'eene relieue, Camerlincghelt etcetera sonder meer, ende Indien dat ten voorseyden heerelichede van Zonneghem meer, ofte min beuonden waere dan voorseyt es dat stelle Jck ter discretie vande mannen vanden selue houe myne medeghesellen In oorcondschepe van welcken hebbe Ick dit rapport gheteeckent met mynen name, ende gheseghelt met mynen ordinaire seghele desen xx.en Januarij 1653 // Onder stont hubertus Abt, ende heere van Zonnebeke