Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-448

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-01-1653

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: het gevidimeerde document dateert van "desen xxen Januarij 1653" (20/01/1653); "1653".

Type: Ontvangstbewijs en vidimus door de Luitenant-Baljuw van het kasteel van Waasten van het denombrement van de abt van Zonnebeke voor het leen Zonnegem

Beschrijving: Anthoine de Remaulx, Luitenant-Baljuw van de stad, burcht en het kasteel van Waasten verklaart dat hij het denombrement van de abt van Zonnebeke voor het leen van Zonnegem te Waasten - dat door de abt van de prins van Oranje, van diens kasteel te Waasten gehouden wordt - ontvangen heeft. Het denombrement dateert van 20/01/1653 en de tekst ervan wordt volledig overgenomen. [+ situering van het leen, met vermelding van de rechten en plichten die erbij horen]

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jck Anthoine de Remaulx Lieutenant Bailliu der Stede, Burch ende Casteele van Waesten kenne ontfanghen t'hebben een rapport, denombrement, ende grootte van een leen, danof t'Inhouden van woorde te woorde hiernaer volcht, Dit es t'rapport, denombrement, ende groote van een leene, dat Jck damp hubertus Abt, ende heere van Zunebeke Bourghoine, Salinas, Mespelare, Zonneghem etcetera O[...?]e[...?] ende ouergheue ander heere Anths desremaulx Bailliu der stede, Burch, ende Casteele van Waestene, wesende het voorseyde leen groot, ses bunderen lants ofte daerontrent alle In een stuck onse Abdie toebehoorende ligghende Inde Prochie van Waesten opde Oostsyde vande Waesten calchie loopende naer Jpre, Abouterende van westen ande voorseyde calchie, van Noorden an ons selfs lant, van Oosten t'lant Gheraert roullers, ende van zuuden t'landt Noel vileyn, twelcke voorseyde leene ghehouden es van mynen heere den Prince van Oraignie, van synen Burch, ende Casteele van Waesten, wesende myne voorseyde leene eene vrye heerelichede ghenaempt zonneghem vermoghende eenen Bailliu, Amman, ende vulle banck van Schepenen, om elcken recht, ende wet te doen gheschieden, ende daerenbouen de selue heerelichede vermach hooghe, middele, ende neder Iustitie, tol, vondt, bastardt, ende lagane goedt, ende dierghelicke, staende mynen voornomden leene, ende heerlicheijt van Zonneghem ter trauwen dienste ende waerheden ande voornomde Prince van Oraignie, ende schuldich ter doot van elcken abt thien ponden parisis t'eene relieue, Camerlincghelt etcetera sonder meer, ende Indien dat ten voorseyden heerelichede van Zonneghem meer, ofte min beuonden waere dan voorseyt es dat stelle Jck ter discretie vande mannen vanden selue houe myne medeghesellen In oorcondschepe van welcken hebbe Ick dit rapport gheteeckent met mynen name, ende gheseghelt met mynen ordinaire seghele desen xx.en Januarij 1653 // Onder stont hubertus Abt, ende heere van Zonnebeke, ende gheseghelt met eenen seghel In rooden hauwel daerop ghedruct, In kennisse van welcke hebbe dese verleent ande voornomde heere Abt onder mynen hanteecken den xxiij.e Januarij 1653

A. de Remaulx 1653

test

Recipe vande heerlijcheijt van zonneghem ghehouden van t'Casteel ende Burgh der Stede van Waesten