Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-443

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-05-1752

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Opden xxiij.en meij xvij.C twee:envijftigh" (23/05/1752); "1752".

Type: Taxatie van een stuk grond te Zonnebeke, toebehorend aan de abdij, ter gelegenheid van een wisseling van pachters

Beschrijving: Taxatie door G. D[e] Souten, be├źdigd taxateur van de Zaal en kasselrij van Ieper, van een stuk land in de Westhoek van Zonnebeke, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke, op vraag van Dionisius Gomaere (afgaande pachter) en Francois Hoflack (aankomende pachter) (+ schatting van de verschillende gewassen op dat stuk grond).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

om Dionisius gomaere

Opden xxiij.en meij xvij.C twee-envijftigh was bij mij onderschreven ghe:eeden ende ghefinancheerden prijser der zaele ende Casselrie van Jpre, ghedaen prijsie op eene partie gars, ende een partie Lants gheleghen jnden westhouck der prochie van Zonnebeke, Competerende D'abdie van t'selue Zonnebeke, ten versoucke van dionisius gomaere als afgaenden ter eendere, ende francois hoflack aencommenden pachter ende overnemer ter andere van tgonne volght,

Alvooren ontrent tseventigh roeden naervette van haele naer aerdap- pels, vijfenviertigh roeden naervette van mers ende hasschen naer aerdappels toedies de groene taillie van houtte aldaer consisterende [in de marge:] Raeckt den aencommenden pachter

test

ordinaire, met de Coupellie vande Bescop haeghen van westen ende noorden de ghenoemde partie gars tsamen gheextimeert Ter somme van ij lb xviij s 0 d

Jtem noch gheextimeert opde voornoemde partie gars, drie Eecken Dobbel plantsoenen vier eecken enckel plantsoenen een eecken Dobbel saet, twee Jepen Dobbel saeden, een popelieren Dobbel plantsoen vier oude Tronckwulghen, ende drie jonghe tronckwulghen alle twelcke d'huijsvrauwe vanden afgaenden seght te weten van hunnen queeck ende alhier gheextimeert sonder prejuditie van t'recht van

[in de linkermarge:] over te nemen door d'abdie

test

D'abdie jndien D'abdie Contrarie Bevonde, tsamen er somme van xvj lb vij s 0 d

Somme Tsamen dat de voorschreven twee vuijtghetroc- ken ar[tic]len van prijsien jn proffijtte vanden afgaenden bedr[aghen] ter somme van xix lb v s 0 d parisis

Aldus de voorschreven prijsien Ghedaen ten daeghe ende versoucke alsvooren op het beleedt ende te kennen gheven van d'huijsvrauwe vanden afgaenden ter presentie ende Jnterventie vanden voornomden fran[ciscu]s hoflack ende alsoo ghesloten desen 24.en meij 1752 mij toorconde //

G.[?] D. Souten 1752