Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-441

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-02-1652

Opmerkingen analytische datum: Het document bestaat uit verscheidene stukjes tekst, steeds met andere dateringen; voor het dateren van het gehele document kozen we de meest recente datum // Bijkomende dateringen: "Actum den j.en februarij 1652" (01/02/1652); "den xvijen octobre. 1651" (17/10/1651); "Actum den ijen Januarij 1652" (02/01/1652); "Actum desen iij Januarij 1652" (03/01/1652); "Vpden xvijen 8bre 1651" (17/10/1651).

Type: Stappen in het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de koster van Beselare betreffende het onderhoud van de koster

Beschrijving: Inlichtingen betreffende de verschillende stappen genomen voor de Raad van Vlaanderen in het proces tussen de koster van Beselare (eiser), en de abdij van Zonnebeke (verweerder), betreffende het onderhoud van de koster.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[linkerbovenhoek en -marge:] Zy andermael getooght partije oo[...?]lenen van Replicq[?] binnen xiiij.n daghen naer d'[...?] vp peine van steken? Actum den j[?] febr[uari] 1652

Graef?

Onder correctie vanden houe, Ghemerct dat d'andwoorde vanden Eerw[eerden] heere Prelat ende heere van Sonnebeke verweerdere gheJnsinueert Js ander procureur van Jan [...?] Coster der prochie ende heerelichede van Becelaere heeschere bij requeste vanden xvij.en octobre 1651 ende dat d'heeschere Jn faulte blijft van daer Jeghens tereplicquieren ofte anderssins te procederen Belieue den houe te verleenen Ordonnantie penale

L. de rouck [...?]

[in de linkermarge:] T'hof decreterende de voorgaende ordonnantie versteect den heeschere van repl[icque?] behaudens van weerden t'ghoene hy noch doen zal binnen xiiij daeghen naer d'Insinuatie Actum den 29.en Februarij 1652.

Masreau[?]

Onder correctie vanden houe, alsoo d'heeschere tot noch toe Jn faulte blijft van te replijcquieren niet Jeghenstaende de voorgaende ordonnantie penale, belieue den houe hem danof te versteken, te purgieren binnen drije weken naer d'Jnsinuatie T welcke doende [elf.a?]

L. derouck p[rocureu]re[?]

de jnsinuacie van desen is ghedaen ten persoone vanden procureur huijbrechts hem laetende copie j.en Maerte 1652 P. van Dooslaer

test

[linkerbovenhoek en -marge] zy ghetoocht partije Actum den ij.en Januarij 1652

Jnsynuatie van desen es ghedaen by my messagier onderschreuen ten huyse vande pr[rocureur] huberechts en ghelaten copie van desen jn handen van syn maerte Actum desen iij Januarij 1652 P. van Dooslaer

Voor hooghe ende moghende heeren myn heeren vande Raede gheordonneert in Vlaenderen

Rescriberende byden Eerw[eerden] heere Abt ende heere van zunnebeke thiende heffere in deele inde Prochie van Becelaere opde req[ues]te hier thoue ghepresenteert vpden xvij.en [octo]bre 1651 vpde name van Jan [...?] costere der prochie ende heerelichede van Becelaere seght noyt ghehoort thebben dat de thiendenaers van eenighe prochien naer rechte sauden verobligiert syn int onderhout ende alimentatie vande costere soo den supplicant hem dies by syne req[ues]te vanteert versouckende daeromme dat hy naerder declareren sal het fondament ende de decisie van rechte vut crachte van welcke hy verstaet t'agieren ende dat hy by faulte van dies inde fynen ende conclusien by req[ues]te ghenomen verclaerst wert niet ontfanghelick ende ghecondem- neert inde costen

L. derouck [procureur?]

test

t'Jnsinueren anden procureur huijbrechts