Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-440

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-03-1663

Opmerkingen analytische datum: Het document werd duidelijk niet als één geheel geschreven; de datering onderaan het tweede stuk tekst werd overgenomen als datering, omdat deze binnen de tekst zelf staat, en de meest recente datum aangeeft; in de linkerbovenhoek staat ook nog de datering "t'ende/oude? is van in daten den 30en Januarij 1652" (30/01/1652); mogelijk dateert de eerste helft van de tekst van die dag?

Type: Denombrement betreffende het leentiende 'Eekhouttiende', voorgelegd aan de baljuw van Klerkshove te Langemark

Beschrijving: Joos vander Haghe, dienaar van heer Chaerles van Eendero, geeft een denombrement van een leentiende - Eekhouttiende genoemd - aan Nicolaus Hopsomers, baljuw en maanheer van de leenmannen van Anthonis Castillion, van diens hof en heerlijkheid van Klerkshove in de parochie van Langemark. Het leentiende is een derde deel van de Kerkhoektiende, waarvan de andere twee delen aan de proost van Voormezele toebehoren [+ lasten op het leen]. Chaerles van Eendero verkreeg dit leen door het te kopen van Franchois Hanneron, kanunnik van het kapittel van Sint-Maarten te Ieper, die hiervoor volmacht had van zijn broer, Michiel Hamneron.

Opmerking: Het lijkt erop dat zowel BRU-AGSB-Z-440 als BRU-AGSB-Z-530 kopieën zijn van een verloren gegaan document.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[linkerbovenhoek:] t'ende is van in daten den 30.en Januarij 1652

Dit is de grootte Rappoort ende denombrement van een leenthiende die Jck Joos vander haghe als bedienende man ouer d'heer Chaerles van eendero doe ende ouergheue anden eersamen nicolaus hopsomers als bailliu ende wettelicke maenheer van mannen van leen van Meester Anths Castillion van sijnen houe ende heerlickhede van Clercxhoue liggende inde Prochie van Langemaerck de selue thiende ghenaempt de Eeckhoudt-thiende wesende t'gherechte derde vande kerckhouckthiende danof de ander twee deelen toebehooren den Proost van Vormizeele staende het voorseyde leen ten dienste van trauwe ende waerhede, ende t'elcker veranderijnghe ten volle reliefue van thien ponden parisis ende Camerlincgelt ende ander houelicke rechten Ende alst verandert bij Coope soo gheuet den t'hiender penninck van dat gelt met ghe[...?] relief ende Camerlinckgelt ende bouendien ten dienste van een glauieschacht te betaelen alle Jaere S[in]t Jansmisse midssomers het selue leen den voornomden eendero toegecommen by Coope jegens den Eerw. edelen heere franchois hanneron canoninc[?] vande Cathedraele kercke van Sinte Maertens t'Ipre als machtich by procuratie ouer synen broeder Jonker Michiel hamneron schildt Cnape heere van terdegem, Moebeke, Auerbeke midsghaders in Nordberquin ende Winnezeele aen wien t'selue leen ghedeuolueert was by der doot vanden heere zynen vadere aldus soo gheue Jck dit voornomde leen ouer in handen vande voornomde hopsomere in syne voorseyde qualiteijt met protestatie expresse nochtans dat Jndien hier naer [...?]els dit voornomde leen in minder ofte meerder lasten beuonden wierde der selue af ofte an te gaene ter correctie ende ordonnantie van Mannen vanden voornomden houe wiens huysgenote Jck ben, Jn kennisse vandesen soo hebbe Jck Joos vander haghe wtter name alsbouen dese lettren van rapoorte geteeckent met myn gewonnelick handteecken desen xviij.en Maerte xvj.C lxiij.tich Toorconde ende was geteeckent Joos vander haghe.

test

Hanneron raport nu Eendero n° 26