Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-439

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-01-1652

Type: Denombrement betreffende het leentiende 'Eekhouttiende', voorgelegd aan de baljuw van Klerkshove te Langemark

Beschrijving: Boudewyn vander Mersch, dienaar van heer Charles van Eendero, geeft een denombrement van een leentiende - Eekhouttiende genoemd - aan Jacques Platevoet, baljuw en maanheer van de leenmannen van Pieter de Grendele, van diens hof en heerlijkheid van Klerkshove in de parochie van Langemark. Het leentiende is een derde deel van de Kerkhoektiende, waarvan de andere twee delen aan de proost van Voormezele toebehoren [+ lasten op het leen]. Charles van Eendero verkreeg dit leen door het te kopen van Franchois Hanneron, kanunnik van het kapittel van Sint-Maarten te Ieper, die hiervoor volmacht had van zijn broer, Michiel Hanneron.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[in de linkerbovenhoek:] facit recepisse

Dit es de grootte Raport ende Denombrement van eene leenthiende die Jck Boudewyn vander mersch als bedienenden man ouer Seigneur Charles van Eendero doe ende ouergeue aen dien eersaemen ende discreten Jacques platevoet als Bailliu ende wettelycken maenheere van mannen van Leene van Pieter de grendele van zynen houe ende heerlickhede van Clercxhoue liggende jnde prochie van Lan- gemarck de selue thiende genaempt de eeckhouthiende wesende tgerechte derde vande kerckhouck thiende danof de andere twee deelen toebehoorende den Proost van voormezeele, staende het voorseyde leen ten dienste van trouwe ende waerhede ende telcker veranderinge ten vullen reliefue van thien ponden parisis, Camerlinckgelt ende ander houelijcke rechten, ende telcker vercoopinge vande thienden penninc ende bouen dien ten dienst van eene glauie- schacht by Jaere te betaelen telcken midtsomers hetselue leen den voorseyden [...?] van eendero toegecommen by coope jegens den edelen ende eerweerdigen heere franchois hanneron Canonnick van de Cathedrale kercke van Sinte maertens tJpre als machtich by procuratie ouer zynen broeder Jo[ncke]r Michiel hanneron schiltcnape heer van Terdeghem, moebeke, auerbeke midtsgaders jn noortberquin ende Winneseele aen wie hetselue gede- uolueert was byder doet vande heere zynen vader - Voorts jndien dat ten desen voorseyden leenthiende meer ofte min behoorde dien voorseyt is presenteren dies af ende aen te gaene ter ordonantie ende goetduncken van mannen van leene vande voorseyde houe myne huysgenoten - jn kennisse van desen soo hebbe jck Boudewyn vander mersch wtter naeme als bouen dit gesegelt met mynen segele desen xvij January sestienhondert ende tweenvyftich - Torconde

Boudewyn vander mersch