Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-419

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-12-1649

Type: Veroordeling van Jan van Oost in een proces tegen de abdij van Zonnebeke betreffende een kapoenrente

Beschrijving: Frans[ois] van Oost, verweerder in een proces tegen de abdij van Zonnebeke betreffende een kapoenrente, wordt veroordeeld door de voogd en schepenen 'in camere'.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jnde Saecke vande Eerw[eerde] heere abt ende heere van sonnebeke heeschere contra fran[ciscu]s van oost verweerdere staende Int aduijs

Mijne heeren vooght ende schepenen recht doende condemneren den verweerdere van nieuws te verkennen de questieuse capoen rente ende dies tzijnen tijde te betalen behoudens bij den heeschere aluooren anden verweerdere restituerende de twaelf ponden grooten gheroert bij de conclusie van zijn saluatien, condemnerende voorts den verweerdere Inde betalijnghe vande onbetaelde verloopen van gheheeschte pennijnck rente tot liquidatie van welcken in cas van difficulteijt partien sullen compareren voor schepenen daer toe te committeren ende inde coste vande processe ter tauxatie gheuut In camere den xj.en [decem]bris 1649

Raport [...?] prior [...?] zijn ghespronghen resteert de reste [...?]

M. Vander Stichele

test

Sententie van twalf capoenen siaers 1649