Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-411

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-05-1647

Opmerkingen analytische datum: De datering gaat over een periode van 2 dagen: 20 en 21 mei 1647; we hebben voor de algemene datering van de bron gekozen voor de laatste datum, omdat het opstellen van het document wellicht op die dag - of dichter bij die dag - gebeurde // bijkomende datering: 20/05/1647.

Type: Legger, opgesteld door een gezworen landmeter, van de tiende 'Oostrem' te Roeselare, bezit van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Legger, opgesteld door Coolaert dArlun, gezworen landmeter, van een tiende binnen de parochie van Roeselare, genaamd Oostrem, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke [+ gedetailleerde situering van de grond].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Opden xx.sten en xxj.sten van meye 1647 es bij mij onderschreuen coolaert darlun gheswooren lantmeeter slants vanden vryen gemacht eenen nieuwen legher en ommeloper van eene thiende, haer Bestreckende Binnen de Prochie van rousselaere verre oost vander Kercke Jn een Jeghenoote genaempt Oostrem toebehoorende den Prelaet van zoonebeke en es ligghende onder vyer diuersche heerlicheden, te weten onder den prynce S[in]te Amant Roelant van Sleehaghe en onder de heerlichede van panssche en tgoone dat sorteert onder den prynce gheeft volle thiende en goone dat light onder S[in]te Amant Roelant van Sleehaghe en Panssche allomme den derden schof en es beginnende opden noortoosthouck van een stick lants toebehoorende Jan vande wynckele filius Jacops genaempt den driehouck en van daer loopende oostwaert duer eenen pit genaempt den Rot pit totten zuutoosthouck van een stick lants genaempt den Langhen damen en alsoo keerenden ses roen noort waert lancxt den dijck en dan streckende oostwaert duer een stick lants toebehoorende jaques houthooft causa vxorijs mitsgaders duer een ander sticxken toebehoorende Amp[e]l[o]n[i]s craije en consorten, totten noortwesthouck van een ander sticxken lants toebehoorende den voormelden craije waer van dese thiende op stick vande voormelde houthooft opde suutsyde haelt twee

test

lijnen ende de reste vanden sticken light onder de thiende van meester franchois van caloen ende goone van mijn heere vorluijt en alsoo streckende oostwaert lancxt den dick tot een stick lants genaempt den marle toebehoorende dhoirs Jan casteele tusschen tlant vande voormelde hoirs en een busselken toebehoorende den seluen craije en consorten ouer de noortsyde keerende wat noortwaert totten noortwest houck en dan wederomme oostwaert lancxt den dick totten noortoosthouck van tvoornmelde stick en van daer keerende en streckende suutwaert lancxt den dick tot opden thielt wech maekende den seluen dick ghescheet deser prochie van rousselaere en de goone van hardoije noch altyts suutwaert ouer den voormelden thielt wech lancxt den dick ouer een ander straetken doer de ruvoets pitten tot op Processie straetken noch suutwaert lancxt tvoorseyde straetken tot op het knocxken daer voormelt straetken es keerende tusschen tgescheet deser prochie ende hardoye van daer keerende westwaert lancxt een ander straete tot jegens ouer den noort oosthouck van een stick lants genaempt den Langhen Vleiten toebehoorende de kynderen Pieter van geluwe filius Pieters tusschen ghescheet deser prochie ende tgoone van cachthem ouer de zuutsyde en van daer keerende en streckende zuutwaert lancxt den dick duer den wal vande hofstede Jaques van beselaere totten noort westhoucke van een ander hofstede toebehoorende

test

den voormelden beselaere maekende den dick tghescheet deser prochie en cachthem en van daer keerende westwaert lancxt den dick totten noortwesthouck van een stick lants toebehoorende den voormelden Beselaere en ligghende bachten syn schuere keerende wederomme zuut en suutoostwaert lancxt den dyck Opde westsyde van zeker busselken tot opde strate loopende van Rousselaere naer den meinseghem[?] muelen en van daer keerende wederomme zuutwaert duer een stick lants genaempt tmuele couterken toebehoorende myn heere van marchin waerof opde westsyde light een gemet onder dese thiende ende reste vanden sticke onder de prochie van cachthem Vutten desen bestrecke en noch altyts zuutwaert duer diuersche sticken tot opde mander beke opde rechte vanden staeke van steelants meulen maekende tselue ghescheet tusschen deser Prochie ende goone van cachthem en vande mander beke keerende west en noortwest ende noort lancxt de selue beke totten westhouck van zeker stick lants toebehoorende den voormelden heere van marchin maekende de selue beke tghescheet deser prochie en Rumbeke en van daer keerende en loopende lancxt den dick opde noortwestsyde van tvoorseyde stick noort oost en noortwaert tot opde dreue gaende met goet te meinseghem ofte den rumbecxschen voet wech die loopt naer de pilthem brugghe al tusschen de

test

crakel thiende van westen en noortwesten en alsoo keerende vande voormelde dreue ofte voetwech suutoostwaert lancxt den dick van een stick lants gaende met goet te meinseghem tot zeker essche plantsoen en van daer keerende en streckende door tvoormelde stick noortwestwaert tot seker ecke boom staende op knocxken Jnde straete loopende van Rousselaere naer den meinseghem muelen en van daer scheedende en maekende tgerechte ghescheet van dese thiende door tvoorseyde stick opden staeke vande voormelde steelants muelen en alsoo altijts noch noortwestwaert door een stick lants genaempt den capt duer noch twee ander sticken tot opde pipe ofte cane van het ouen buer van Pieter van geluwe filius pieters altyts de voormelde crakel thiende ouer de zuutwestzyde en noch altyts noortwestwaert duer diuersche sticken tot op een roe oost van het knocxken vande straete die loopt naer ghyssel de smet ende goone loopende naer Jseghem noch noort westwaert duer dyuersche landen totten suutwesthouck van een sticxken lants toebehoorende dhoirs jan de vleij en alsoo lancxt den dick duert voormelde sticxken noortwaert op vijf roen naer den noortoosthouck van tvoormelde sticxken van daer streckende noch noortwaert duer een ander stick genaempt den

test

grooten wynckelaere en toebehoorende Jan de faut waerof dat ten westhende light onder de crakel thiende een half gemet alsoo noch noort waert duer twee ander sticken toebehoorende michiel lieuens tot eenen kerselaere staende opde noortsyde van noortdersche sticxken elf roen en half vanden noortoosthouck en van daer schietende duer een stick lants toebehoorende Jan vanden wynckele mitgaeders duer een ander stick genaempt het schotel vat toebehoorende Jan de faut totten noortoosthouck van tvoormelde stick en alsoo ouer den thielt wech duer een stick lants genaempt den vos toebehoorende dhoirs jan de vley voorts duer een ander stick commende vutten hoofde vande hoirs michiel vanden driessche tot op een roe en half naer den noortoosthouck van voorseyde stick, daer zeker esgat staet van een ecke Jnde straete loopende naer Jseghem en plach eertyden? de paele te wesen van dese thiende ende voormelde crakel thiende alsoo ouer de straete duer een sticxken lants gaende met goet ten blauwen torre mitsgaeders omme een ander toebehoorende de voormelde hoirs michiel vanden driessche totten suutoosthouck van een stixken lants toebehoorende Joos rielens van daer noort en noortoostwaert lancxt den dick totten suutoosthouck van een ander stick vande voormelde rielens altyts de voormelde crakel thiende van westen en noortwesten van daer

test

duer een meersselken toebehoorende Jan vande wynckele totten suutoosthouck van een syn stick lants genaempt den driehouck en alsoo noortwaert lancxt den dick ouer den voetwech van beueren naer Jseghem totten noortoosthouck van tvoorseyde stick tusschen de groote thiende van rousselaere van westen en van streckende wat noortoostwaert tot Jnden voormelden root pit aldaer dese thiende eerst mal begonst heeft en hier haer eynde es neemende aldus gedaen ter presentie en belede van Joos roelens wonachtich binnen de prochie van Beueren en Joorys vande kerckhoue woonende binnen de prochie van rousselaere bede onderlynghen en goede wetenschap hebbende dat de selue thiende alsoo es scheedende en separerende duer dien dat sy lieden de selue Jn pachte gehadt hebben en opgedaen bet dan ouer veertich Jaeren naemelyck den voormelden Joos roelens mij torconde dach mant en Jaere alsuooren

Coolaert dArlun

test

Canten ende abouten van onse Thiende Jn de prochie van Rousselaere ghenampt Oostrem

1647