Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-424

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1650

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; van de twee bijkomende dateringen ("te Baefmisse 1650" (01/10/1650); "te baefmisse 1651" (01/10/1651)) is de eerste al voorbij, de tweede moet nog komen; de eerste datum werd gekozen om het stuk te dateren.

Type: Verpachting van grond te Zonnebeke door de kerkmeesters van Zonnebeke aan Jan Laruwe filius Anthonis

Beschrijving: De kerkmeesters van Zonnebeke verklaren grond te Zonnebeke, binnen de heerlijkheid van Struufs, s'Brieden Haeghe genoemd, verpacht te hebben aan Jan Laruwe filius Anthonis, voor een periode van negen jaren (ingaande bamis 1650), voor de som van twaalf pond parisis per jaar; de vader van Jan, Anthonis, heeft zich borg gesteld.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jooris Lauwers filius Jooris ende Jan gijsele filius Jans Jnde qualiteijt als kerckmeesters vande prochie kercke van Zonnebeke, kennen bij desen verhuert te hebben bij verhoopten[?] meerst biedende den naersten an Jan Laruwe filius Anthns die van ghelijcken kendt ghehuert te hebben een partie s[?]landt gheleghen Jnden Noordthouck van de prochie van zonnebeke heerlickheede van Struufs groot twee lynen en xxv Roeden ofte daerontrent ghenaempt s'brieden haeghe voor desen ghebruickt door Mailliart Baelen met welcke grootte ende gheleghentheit den huerder hem Content houdt welcke huere ghedaen es voor twaelf ponden parisis bij Jaere den hoop bouen alle oncosten van poijntijnghe ende zettijnghe zoedanich die souden moghen wesen ende oock vp zijne [...?]essche sonder quijtschelt te moghen pretendeeren Ende dat eenen pacht van neghen Jaeren achter een volghende Jnghegaen te Baefmisse 1650 dies teerste Jaer van betaelen vallen zal te baefmisse 1651 ende alsoo voorts van Jaere te Jaere totten eijnde vande voorseyde neghen Jaeren voor welcke betaelijnghe Constitueert hem borghe ende principael voorden voorseyden Jan Anthonis Laruwe zijnen Vader ende hebben den pachter ende zyne borghe eenen pachtbrief onderteeckent voorde kerckmeesters ende de kerckmeesters eenen om den pachter Toorconde

test

Pachtbrief omme Jan Laruwe, ende de kercke- meesters van Zonnebeke

test

pachtbrief van twee lijnen ende 25 roeden kerckelant ghebruckt by ian la rue 1650

ten iaere 1676 guiliaemes vijncke ten iaere 1678 pieter baelen filius[?] kerstiaen[?] ten iaere 1684 Pieter baelen 1688 beerten van heule den ouden voor iiij lb xvj s parisis by iaere ten iaere 1691 aen Fran[ciscu]s vandermeersch voor een termijn van ses iaeren voor de selue somme