Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-413

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-07-1647

Type: Verkoop van een deel van een goed te Passendale aan de abdij van Zonnebeke door de erfgenamen van Francois Mijlle

Beschrijving: Verkoop van vijf zevenden van een huis, schuur en fruitbomen te Passendale aan de abdij van Zonnebeke door de erfgenamen van Francois Mijlle filius Eloij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij onderschreuen ende onderteeckent Hubert blanckaert Jn huwelijck hebbende Marie mijlle, Jan verhaeghe Jn huwelijck hebbende Petronelle mille, Maijken mille wedewe van Herij grimolpont, franchijne mijlle wedewe van Maillaert de Grijse de voorseyde vande toename mille de vier kijnderen van willent francois mijlle filius Eloij. Pieter nuttijnck Jn huwelick hebbende Petronelle mille filia francois den Jonghen ende Jackemeine mille filia francois den Jonghen den voorseyt nuttijnck ende Jacquemeine Jn dese veruanghen de hemlieder broeder, ghesaemdelicke hoirs ende aldijnghen van wilent francois mille d'oude kennen bij desen wel ende deuchdelicke vercocht te hebben aen mijn Eerwerdighen heer den Abt ende zijn Conuent heeren van Zunnebeke, de vijfue deelen van zeuene van een woonhuis, Scheurre all vpghaende ende fruit- draeghende boomen, staende vp een hofstedeken tvoorseyt Conuent ende heeren toebehoorende gheleghen Jnde Prochie van Paskendaele bij t'Inghelsche veldt deel van hemlieder heerelichede van Zunnebeke, Jmmers sulcx als ons es competerende wtten hoofde vande voorseyde francois mille ons vader ende grooten vader, ghemeen met het Sterfhuis van Pieter bonte aen wien de twee seuenste deelen zijn Competerende ende dijt voor de somme van dertich pond grooten vlaems ende vier guldens die wij vande voorseide heeren kennen ontfaen te hebben passerende daeruan absolute quitancie belouende bij desen elck voor andere, ende een voor al sonder diuisie oft excussie de voorseyde Heeren ter cause van desen Coop te garanderen Jeghens een Ieghelick. Jn Teekent der Waer- heijt hebben wij desen onderteekent desen 27.en Julij 1647

[handtekeningen:] Jan vander haghe bij laste hubeer Blanckart bij laste van maiken wedewe hendrijck grimopon bij laste van wedewe malJaert de grisse bij laste van Pieter nuttijnck bij laste van Jacquemine mijle

test

Coop van een huus ende schuere staende op ons lant in Paschendale